Back to Jobs

AV Solutions Specialist / Arbenigwr Clyweledol

Competitive
Llanon, Ceredigion
Permanent 

Company Overview:

Established in 1981, Pugh Computers are a close-knit team of 20 dedicated employees operating across three main areas: Software Licensing, Modern Workplace and Hybrid Meeting Spaces. Our Software Licensing business specialises in the education and charity sectors, with our more recent Modern Workplace and Hybrid Meeting Space business covering a broader customer base and are rapidly expanding.

Job Summary:

We are seeking a passionate, technology-driven AV Solutions Specialist to join our AV team. This is a great opportunity for a recent graduate eager to apply their university skills in a dynamic work environment, or an experienced AV specialist. Candidates should be enthusiastic about technology, possess a good business acumen and be driven by success in what is a rapidly expanding sector. A commitment to delivering high quality customer service is paramount.

Key Responsibilities:

 • Creating opportunities by showcasing the art of the possible with our AV and Modern Workplace solutions, driving new business and growth through compelling demonstrations and strategic business development.
 • Developing and managing the delivery of solutions from conception to completion, in line with our high standards and client expectations.
 • Delivering impactful adoption & change management services for Modern Work and Meeting Space solutions, with a high focus on Microsoft 365 and Teams.
 • Following a structured process using a solution planning template, including conducting room surveys and establishing customer needs, particularly around interior design requirements, audio/acoustics, video/lighting, projection/display and sustainability.
 • Utilising state-of-the-art Microsoft Teams Rooms Systems, integrating AI technologies like voice control, identity recognition and transcription to transform video conferencing experiences.
 • Championing the growth of our AV business by leveraging Microsoft 365, interactive screens and cameras and speakers, and expanding our portfolio to include cutting-edge business signage and Teams telephony.
 • Conducting regular research and development of our AV solutions, staying on top of the latest advancements in AV technology to ensure solutions are current and future-proof.
 • Ensuring our AV and Modern Workplace solutions are designed and implemented sustainably, in line with eco-friendly business practices and global sustainability objectives, including lighting and blind controls to reduce carbon footprints.
 • Developing expertise in each area of AV and hybrid meeting spaces, with a focus on becoming industry leaders.
 • Achieving and maintaining certifications in line with vendor accreditation requirements and business needs, including Microsoft and other vendors.
 • Generating solution-based case studies that align with Microsoft’s Adoption and Change Management Template, showcasing our commitment to best practices.
 • Travelling to customer sites to provide face-to-face adoption & change management services, presentations, workshops, demonstrations, room surveys, installations, training and more.
 • Providing internal technical support and assisting with customer-facing technical support cases by email and phone.

Skills:

 • A degree or equivalent experience in Business and/or IT (suitable for recent graduates).
 • Strong understanding of Microsoft 365, interactive screens, AV solutions and business signage solutions.
 • Experience with Microsoft Teams telephony is highly desirable.
 • Proven ability to manage projects and deliver technical solutions.
 • Excellent communication skills and the ability to develop strong client relationships with honest and accurate advice.
 • A proven track record in business development and driving organisational growth.
 • A good head for figures, ensuring profitable buying and selling while providing value and excellent service to customers.

What We Offer:

 • A competitive salary and benefits package, with opportunities for professional development and career advancement.
 • A dynamic and supportive work environment within a respected company known for honest and accurate advice.
 • The chance to be part of a vision for rapid growth in an exciting and evolving industry.

How to Apply:

Please submit your CV and a cover letter detailing your experience and suitability for this role to Angharad at angharad@pugh.co.uk.

To discuss this role further, please call us on 01974 200 200.

Trosolwg o'r Cwmni:

Wedi'i sefydlu ym 1981, mae Pugh Computers yn dîm clos o 20 o weithwyr ymroddedig sy'n gweithredu ar draws tri phrif faes: Trwyddedu Meddalwedd, Gweithle Modern a Mannau Cyfarfod Hybrid. Mae ein busnes Trwyddedu Meddalwedd yn arbenigo yn y sectorau addysg ac elusennol, gyda'n busnes Gweithle Modern a Man Cyfarfod Hybrid mwy diweddar yn cwmpasu sylfaen cwsmeriaid ehangach ac yn ehangu'n gyflym.

Crynodeb Swydd:

Rydym yn chwilio am Arbenigwr Atebion Clyweledol angerddol i ymuno â'n tîm clyweled. Mae hwn yn gyfle gwych i raddedigion diweddar sy'n awyddus i gymhwyso ei sgiliau prifysgol mewn amgylchedd gwaith deinamig, neu arbenigwr clyweledol profiadol. Dylai ymgeiswyr fod yn frwdfrydig am dechnoleg, meddu ar graffter busnes da a chael eu hysgogi gan lwyddiant mewn sector sy'n ehangu'n gyflym. Mae ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel yn hollbwysig.

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Creu cyfleoedd trwy arddangos y grefft o’r hyn sy’n bosibl gyda’n datrysiadau AV a Gweithle Modern, gan ysgogi busnes a thwf newydd trwy arddangosiadau cymhellol a datblygiad busnes strategol.
 • Datblygu a rheoli’r broses o ddarparu atebion o’r cenhedlu i’r diwedd, yn unol â’n safonau uchel a disgwyliadau cleientiaid.
 • Darparu gwasanaethau mabwysiadu a rheoli newid effeithiol ar gyfer datrysiadau Modern Work a Meeting Space, gyda ffocws uchel ar Microsoft 365 a Teams.
 • Dilyn proses strwythuredig gan ddefnyddio templed cynllunio datrysiad, gan gynnwys cynnal arolygon ystafell a sefydlu anghenion cwsmeriaid, yn enwedig o ran gofynion dylunio mewnol, sain/acwsteg, fideo/goleuadau, taflunio/arddangos a chynaliadwyedd.
 • Defnyddio Systemau Ystafelloedd Timau Microsoft o'r radd flaenaf, gan integreiddio technolegau AI fel rheoli llais, adnabod hunaniaeth a thrawsgrifio i drawsnewid profiadau fideo-gynadledda.
 • Hyrwyddo twf ein busnes clyweled drwy drosoli Microsoft 365, sgriniau rhyngweithiol a chamerâu a siaradwyr, ac ehangu ein portffolio i gynnwys arwyddion busnes blaengar a theleffoni Teams.
 • Cynnal ymchwil a datblygiad rheolaidd o'n datrysiadau clyweled, gan aros ar ben y datblygiadau diweddaraf mewn technoleg clyweled i sicrhau bod datrysiadau'n gallu gwrthsefyll y presennol a'r dyfodol.
 • Sicrhau bod ein datrysiadau AV a Modern Workplace yn cael eu dylunio a’u gweithredu’n gynaliadwy, yn unol ag arferion busnes ecogyfeillgar ac amcanion cynaliadwyedd byd-eang, gan gynnwys goleuadau a rheolaethau dall i leihau olion traed carbon.
 • Datblygu arbenigedd ym mhob maes o AV a mannau cyfarfod hybrid, gyda ffocws ar ddod yn arweinwyr diwydiant.
 • Cyflawni a chynnal ardystiadau yn unol â gofynion achredu gwerthwyr ac anghenion busnes, gan gynnwys Microsoft a gwerthwyr eraill.
 • Cynhyrchu astudiaethau achos seiliedig ar atebion sy'n cyd-fynd â Thempled Mabwysiadu a Rheoli Newid Microsoft, gan arddangos ein hymrwymiad i arferion gorau.
 • Teithio i safleoedd cwsmeriaid i ddarparu gwasanaethau mabwysiadu a rheoli newid wyneb yn wyneb, cyflwyniadau, gweithdai, arddangosiadau, arolygon ystafell, gosodiadau, hyfforddiant a mwy.
 • Darparu cymorth technegol mewnol a chynorthwyo gydag achosion cymorth technegol sy'n wynebu cwsmeriaid trwy e-bost a ffôn.

Sgiliau:

 • Gradd neu brofiad cyfatebol mewn Busnes a/neu TG (addas ar gyfer graddedigion diweddar).
 • Dealltwriaeth gref o Microsoft 365, sgriniau rhyngweithiol, datrysiadau clyweled ac atebion arwyddion busnes.
 • Mae profiad gyda theleffoni Microsoft Teams yn ddymunol iawn.
 • Gallu profedig i reoli prosiectau a darparu atebion technegol.
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i ddatblygu perthynas gref â chleientiaid gyda chyngor gonest a chywir.
 • Hanes profedig mewn datblygu busnes a sbarduno twf sefydliadol.
 • Pen da am ffigurau, gan sicrhau prynu a gwerthu proffidiol tra'n darparu gwerth a gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid.

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

• Pecyn cyflog a buddion cystadleuol, gyda chyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol a datblygiad gyrfa.

• Amgylchedd gwaith deinamig a chefnogol o fewn cwmni uchel ei barch sy'n adnabyddus am gyngor gonest a chywir.

• Y cyfle i fod yn rhan o weledigaeth ar gyfer twf cyflym mewn diwydiant cyffrous sy'n esblygu.

Sut i wneud cais:

Cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol yn manylu ar eich profiad a’ch addasrwydd ar gyfer y rôl hon i Angharad ar angharad@pugh.co.uk

I drafod y rôl hon ymhellach, ffoniwch ni ar 01974 200 200

Pugh Computers
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now