Back to Jobs

Circular Economy Education and Events Coordinator / Cydgysylltydd Addysg a Digwyddiadau – yr Economi Gylchol

£40,000-45,250
Carmarthenshire
Permanent 

Main purpose of the job

To coordinate alongside Carmarthenshire County Council comprehensive educational resources for primary and secondary school pupils. Based on circular economy, waste minimisation and recycling themes and in line with the ‘Beyond Recycling’ Welsh Government Strategy and Welsh National curriculum.

To deliver practical educational tours and workshops of the Canolfan Eto Re-use Village and Repair Workshop at Nantycaws and within the local communities for schools, community groups and relevant stakeholders.

To organise Eto community pop-up shops within the Ten Market Town locations within Carmarthenshire. Negotiating with event organisers and venue owners to coincide schedules with established circular economy activity and community events to enhance the community reach of the project and support local initiatives.

Key tasks/responsibilities

 • To assist with the development and implementation of a comprehensive learning resource package, for school-age children to introduce and enhance the pupil knowledge base of circular economy, waste minimisation and repair and reuse activities in Carmarthenshire whilst aligning with the curriculum.
 • To prepare for and deliver an enthusiastic practical workshop visit at the Eto Village, Nantycaws.
 • To promote active engagement with stakeholders, coordinating and scheduling on site, outreach and/ or community based educational visits and Ten Town Eto community pop up events.
 • Administer resources related to both the educational and community Eto pop up shop events.
 • Assist with drafting routine output reports on engagement and event activity, providing statistics relevant to the educational visits and community pop up events.
 • Liaise with the Council to establish current corporate initiatives, aiding collaboration for establishing and arranging Eto community pop up events.
 • Coordinate routine meetings with Council and CWM Officers to provide update meetings on project progress.

Reporting to; Penny Weaver – Reuse and Recycling Manager

Key Skills

Qualifications

Job related skills/ Competencies

 • Effective communication skills, oral and written, including the ability to interact well with all ages.
 • Keyboard competency
 • Excellent interpersonal skills.
 • Good organisational skills.
 • Team and autonomousworking and cooperativelywith all.
 • Ability to communicate invWelsh.
 • Project Management
 • Customer care
 • Understanding of waste, recycling and the Circular Economy.

Personal qualities

 • Excellent interpersonal skills/ ability to communicate in a clear and courteous manner
 • Flexibility
 • Can do, proactive work ethic

Contract term: until 28th February 2025 – 37.5 hours per week.

Applicants should forward a cover letter along with a CV to Chloe.Phillips@cwmenvironmental.co.uk

Ochr yn ochr â Chyngor Sir Caerfyrddin, cydlynu adnoddau addysgol cynhwysfawr ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd, a'r rheiny'n seiliedig ar yr economi gylchol, ar themâu lleihau gwastraff ac ailgylchu, ac yn unol â Strategaeth Llywodraeth Cymru 'Mwy nag Ailgylchu' a Chwricwlwm Cenedlaethol Cymru.

Darparu teithiau a gweithdai addysgol ymarferol ym Mhentref Ailddefnyddio a Gweithdy Atgyweirio Canolfan Eto yn Nant-y-caws ac o fewn y cymunedau lleol ar gyfer ysgolion, grwpiau cymunedol a rhanddeiliaid perthnasol.

Trefnu siopau cymunedol dros dro Eto o fewn lleoliadau'r Deg Tref Farchnad yn Sir Gaerfyrddin. Trafod â threfnwyr digwyddiadau a pherchnogion lleoliadau i sicrhau bod amserlenni'n cyd-fynd â gweithgarwch yr economi gylchol a digwyddiadau cymunedol sefydledig i wella cyrhaeddiad cymunedol y prosiect ac i gefnogi mentrau lleol.

 • Cynorthwyo o ran datblygu a gweithredu pecyn adnoddau dysgu cynhwysfawr i blant oedran ysgol er mwyn cyflwyno a gwella sylfaen wybodaeth disgyblion am yr economi gylchol, lleihau gwastraff a gweithgareddau atgyweirio ac ailddefnyddio yn Sir Gaerfyrddin, a hynny'n unol â'r cwricwlwm.
 • Paratoi ar gyfer gweithdy ymarferol yn ystod ymweliad â Phentref Eto yn Nant-y-caws a'i gyflwyno mewn modd brwdfrydig.
 • Hyrwyddo ymgysylltiad gweithredol â rhanddeiliaid, cydlynu ac amserlennu ymweliadau allgymorth ar y safle a/neu ymweliadau addysgol yn y gymuned, a digwyddiadau cymunedol dros dro Eto yn y Deg Tref.
 • Gweinyddu adnoddau sy'n gysylltiedig â digwyddiadau addysgol a siopau cymunedol dros dro Eto.
 • Cynorthwyo o ran drafftio adroddiadau allbwn rheolaidd ar weithgarwch ymgysylltu a digwyddiadau, gan ddarparu ystadegau sy'n berthnasol i'r ymweliadau addysgol a digwyddiadau cymunedol dros dro.
 • Cysylltu â'r Cyngor i sefydlu mentrau corfforaethol cyfredol, gan gynorthwyo o ran cydweithio ar gyfer sefydlu a threfnu digwyddiadau cymunedol dros dro Eto.
 • Cydlynu cyfarfodydd rheolaidd â Swyddogion y Cyngor a Swyddogion CWM i ddarparu cyfarfodydd diweddaru ar gynnydd prosiectau.

Sgiliau/Gofynion Allweddol

 • Cymhwysedd o ran defnyddio bysellfwrdd
 • Gradd addysgu neu gymhwyster cyfwerth.
 • Wedi cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg.
 • Sgiliau cyfathrebu effeithiol o ran siarad ac ysgrifennu, gan gynnwys y gallu i ryngweithio'n dda â phobl o bob oedran.
 • Sgiliau rhagorol o ran ymwneud ag eraill.
 • Sgiliau trefnu da.
 • Gweithio mewn tîm ac yn annibynnol a chydweithio â phawb.
 • Gallu cyfathrebu yn Gymraeg.
 • Rheoli Prosiectau
 • Gofal cwsmeriaid
 • Dealltwriaeth o wastraff, ailgylchu a'r Economi Gylchol.

Rhinweddau personol

 • Sgiliau ardderchog o ran ymwneud â phobl eraill / gallu cyfathrebu'n glir ac yn gwrtais
 • Hyblygrwydd
 • Etheg waith ragweithiol,gydag ymagwedd 'gallu gwneud'

Tymor y contract: tan 28 Chwefror 2025 – 37.5 awr yr wythnos.

Dylai ymgeiswyr anfon llythyr eglurhaol ynghyd â CV at Chloe.Phillips@cwmenvironmental.co.uk

Cwm Environmental
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now