Back to Jobs

Climate Change and Environment Professional Trainee / Hyfforddai Proffesiynol Newid Hinsawdd ac Amgylchedd NMWTRA

£29,269 i £30,825
Caernarfon
Grad scheme

CYNLLUN YFORY 2024 - Gwynedd Council Graduate Scheme

NMWTRA Climate Change and Environment Professional Trainee

Cynllun Yfory is a unique opportunity for anyone with a degree or a qualification which is equivalent or higher to develop a career at Gwynedd Council.  

The scheme is an unique opportunity for a professional trainee to understand more about working in local government by getting various practical experiences from all levels of the organisation, to develop essential skills in the communication and engagement area, to develop their networks across the Council and beyond while at the same time gaining a Msc in Climate Change and Environment.

We are looking for an enthusiastic candidate with a commitment to developing strong interpersonal and technical skills in this specialist area. The successful candidate will gain experience in a number of specialist areas within the communication and engagement field, with a view to developing to become one of the future managers and leaders in this important discipline. 

If you’ve ever thought that you would like to work for Gwynedd Council and be a part of a special workforce, then Cynllun Yfory is perfect for you.

For more information, please click on this link

There will be a link to the information pack, which provides detailed information about the scheme and guidelines for you to complete your application successfully.

For an informal discussion, please contact Malan Wilkinson - malanwilkinson@gwynedd.llyw.cymru 01286 679587

Gwynedd Council offers all its services bilingually. The applicant will be required to reach the linguistic level noted in the Person Specification. 

Closing date: 25.04.24 (12 o’clock)

Application forms and further details available from, Support Service, Gwynedd Council, Council Offices, Caernarfon, LL55 1SH  

Tel: 01286 679076

E-Mail: swyddi@gwynedd.llyw.cymru

CYNLLUN YFORY 2024 - Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Newid Hinsawdd ac Amgylchedd NMWTRA

Mae Cynllun Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd gyda gradd neu gymhwyster cyfwerth i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.  

Mae'r cynllun yn rhoi cyfle i hyfforddeion proffesiynol i ddeall mwy am weithio i lywodraeth leol drwy gael amryw o brofiadau ymarferol o bob lefel o'r sefydliad, i ddatblygu sgiliau hanfodol yn y maes cyfathrebu ac ymgysylltu, i ddatblygu rhwydweithiau ar draws y Cyngor a thu hwnt ac ar yr un pryd ennill cymhwyster Gradd Msc mewn Newid Hinsawdd ac Amgylchedd.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig sydd â’r ymroddiad i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol a thechnegol cryf yn y maes arbenigol yma. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael profiad mewn nifer o feysydd arbenigol yn y maes cyfathrebu ac ymgysylltu, gyda golwg ar ddatblygu i ddod yn un o reolwyr ac arweinwyr y dyfodol yn y ddisgyblaeth bwysig hwn. 

Os ydych chi erioed wedi meddwl y byddech chi’n hoffi gweithio i Gyngor Gwynedd a bod yn rhan o weithlu arbennig, mae Cynllun Yfory yn berffaith i chi.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y linc

Mae cyswllt ar y wefan i’r pecyn gwybodaeth sydd yn cynnwys gwybodaeth fanwl o’r cynllun a chanllawiau i chi ar gyfer cwblhau eich cais yn llwyddiannus.

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Laura Evans - LauraElaineEvans@gwynedd.llyw.cymru 01286 679825

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi fel un o’r sgiliau hanfodol yn y Manylion Person.

Rydym yn annog pob ymgeisydd am swydd gyda’r Cyngor i gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn ddwyieithog.

(Bydd ceisiadau sydd yn cael eu cyflwyno yn uniaith Gymraeg neu Saesneg yn cael eu trin yn gwbl gyfartal, ond gofynnir i’r ymgeisydd ystyried yn ofalus beth yw gofynion iaith y swydd a’r sefydliad ac a fyddai cyflwyno cais yn uniaith Gymraeg yn fwy addas.)

Dyddiad Cau: 25.04.24 (12 o’r gloch)

Ffurflenni cais a manylion pellach gan Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Ffôn: 01286 679076  

E-Bost: swyddi@gwynedd.llyw.cymru

Cynllun Yfory Cyngor Gwynedd
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now