Back to Jobs

Hyfforddai Proffesiynol Arwain a Rheoli – Iechyd a Gofal/ Leadership and Management Professional Trainee – Health and Care

£24,982 - £27,041
Caernarfon
Temporary

CYNLLUN YFORY - Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd
Hyfforddai Proffesiynol Arwain a Rheoli – Iechyd a Gofal - cytundeb 2.5 mlynedd


Mae Cynllun Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd gyda gradd (neu gymhwyster cyfwerth neu uwch) i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Mae cyfle unigryw wedi codi i hyfforddai proffesiynol ymuno gyda’r Cyngor. Bydd yr hyfforddai proffesiynol yn astudio i gwblhau cymhwyster MPA (Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus) drwy Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru, Prifysgol Glyndŵr.

Os yr hoffech chi weithio i lywodraeth leol, mae’r swydd Hyfforddai Proffesiynol yma yn gyfle gwych i chi.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan: :
PECYN GWYBODAETH

Bydd cyswllt ar y wefan i’r pecyn gwybodaeth sydd yn cynnwys gwybodaeth fanwl o’r cynllun a chanllawiau i chi ar gyfer cwblhau eich cais yn llwyddiannus.

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Nicola Roberts (01286) 679801

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.


Dyddiad Cau: 03/06/2021

_____________________________________________________________

CYNLLUN YFORY - Gwynedd Council Graduate Scheme
Leadership and Management Professional Trainee - Health and Care - 2.5 year contract


Cynllun Yfory is a unique opportunity for anyone with a degree (or a qualification which is equivalent or higher) to develop a career at Gwynedd Council.

A unique opportunity has arisen for a trainee to join the Council. The Professional trainee will study to complete an MPA (Masters in Public Administration) qualification through the North Wales School of Management, Glyndŵr University.

If you would like to work for local government, then this Professional Trainee post is a great opportunity for you.

For more information, go to the website:
INFORMATION PACK

There will be a link to the information pack, which provides detailed information about the scheme and guidelines for you to complete your application successfully.

For an informal discussion, please contact Nicola Roberts (01286) 679801.

Gwynedd Council operates internally through the medium of Welsh, and offers all its services bilingually. The applicant will be required to reach the linguistic level noted in the Person Specification.

Closing date: 03/06/2021

Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council
Apply nowApply nowShare
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now