Back to Jobs

Data/AI Fast Track Graduate Programme 2022-2023

Competitive
South Wales
Grad scheme

Applications are now open for the highly sought after 10-month Data/AI Fast Track Programme, run by the Welsh Contact Centre Forum, on behalf of a consortium of South Wales based financial services and technology employers. We are looking for 18 motivated and inquisitive graduates with a passion to succeed and make an impact using innovative analytic methods to join the Graduate Programme in November 2022.

We are committed to providing an inclusive and diverse Programme, and we believe that your unique perspectives are one of the most valuable assets you bring. We only work with employers with an open, inclusive, and welcoming culture. We are proud members of Tech She Can Charter and Disability Confident Committed, and we welcome graduates from all backgrounds to join us on this exciting Programme. We want you to have the best chance to succeed with us, so please feel comfortable letting us know of any reasonable adjustments we can make for you throughout the application process.

There is a shortage of women in Data and AI, and we are passionate about increasing the diversity in the industry. We wholeheartedly encourage women to apply for this opportunity; your skills, perspectives and ideas are highly valued in the world of data science, and we will provide a unique learning experience with support to grow in this dynamic industry.

The Programme

The Programme is designed to fast-track you into a successful career in data science. Our collective aim is to develop you into a Data/AI professional, equipped with the following skillsets:

 • Ability to use data in different ways and create new business models.
 • Enable the transition into a digital, rapid service to support the business.
 • Understand and use technology effectively to serve the business.
 • Help predict the impact of future business disruption.

What we offer

The Programme offers a 10-month, accelerated development experience. It includes a data/AI related industry work placement, a 4-week bootcamp course, and a fully funded level 7 Postgraduate Diploma in Applied Data and AI.

You will undertake your 10-month work placement at one of Wales’ most well-known global businesses or innovative start-ups including household names such as Admiral, s.a global, Principality Building Society, Pepper Money, Atradius, Hodge Bank, and more.

You will be in a strong position to apply for jobs as they arise. All of our previous Data/AI Programme graduates have secured a permanent data science position as a result of participating in the Programme!

The Postgraduate Diploma aims to give a balance between the analytical and computing skills required to become proficient in the fundamentals of data. It is cutting edge, up to date and aligned to employer needs through an “Apply-Learn” methodology.

Example Modules:

 • Data Analytics and Programming
 • Machine Learning
 • Time Series Analysis and Forecasting
 • Text Mining and Natural Language Processing
 • Deep Learning
 • Professional Skills for Data and AI

Finally, you will be paid a pro-rata salary of £20,500 from the outset of the Programme.

So, what do you need to apply?

 • You must have (or be predicted to achieve) at least a 2:1 in a STEM or technical/statistical degree discipline.
 • You will have an interest in using data to understand the world around you, and the potential to effectively communicate that understanding to a non-technical audience.
 • You can balance work & study and are interested in continuous self-development as the field of Data & AI progresses.
 • You must have the right to live and work in the UK on a permanent basis and be able to work in South East Wales as required, if successful.

If this sounds like you, please apply now!

The Programme is part funded by the European Social Fund, through the Welsh Government.

Mae'r broses ymgeisio ar gyfer y Rhaglen Llwybr Cyflym Data/Deallusrwydd Artiffisial (AI) hynod boblogaidd nawr ar agor. Mae’r Rhaglen, sy’n para 10 mis, yn cael ei rhedeg gan Fforwm Canolfan Gyswllt Cymru ar ran consortiwm o gyflogwyr Gwasanaethau Ariannol a Thechnoleg yn Ne Cymru.

Rydym yn edrych am 18 o raddedigion uchelgeisiol a chwilfrydig, gyda brwdfrydedd i lwyddo ac i gael effaith drwy ddefnyddio dulliau dadansoddi arloesol i ymuno â’r Rhaglen ym mis Tachwedd 2022.

Rydym yn ymroddedig i ddarparu Rhaglen gynhwysol ac amrywiol, a chredwn mai eich safbwyntiau unigryw yw un o’r asedau mwyaf gwerthfawr sydd gennych i’w gynnig. Am y rheswm hwn, dim ond gyda chyflogwyr sydd â diwylliant agored, cynhwysol a chroesawgar yr ydym yn gweithio. Rydym yn aelodau balch o’r siarter ‘Tech She Can’ a’r cynllun ‘Hyderus o ran Anabledd’, ac rydym un croesawu graddedigion o bob cefndir i ymuno â ni ar y Rhaglen gyffrous hon. Rydym eisiau i chi gael y cyfle gorau i lwyddo gyda ni, felly byddwch cystal â gwybod y gallwch deimlo'n gyfforddus yn gofyn i ni am unrhyw addasiadau rhesymol y gallwn eu gwneud ar eich cyfer drwy gydol y broses ymgeisio.

Mae prinder menywod ym maes Data ac AI, ac rydym yn frwdfrydig am gynyddu amrywiaeth yn y diwydiant hon. Rydym wir yn annog menywod i wneud cais am y cyfle hwn; mae eich sgiliau, eich safbwyntiau a'ch syniadau yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr ym myd gwyddor data, a byddwn yn darparu profiad dysgu unigryw gyda chefnogaeth i chi dyfu yn y diwydiant deinamig yma.

Y Rhaglen

Rydym wedi cynllunio'r Rhaglen hon i'ch rhoi ar lwybr cyflym i yrfa lwyddiannus mewn gwyddor data. Ein nod cyfunol yw eich datblygu i fod yn broffesiynol Data/AI, gyda'r setiau sgiliau canlynol:

 • Y gallu i ddefnyddio data mewn ffyrdd gwahanol a chreu modelau busnes newydd
 • Galluogi'r newid i wasanaeth digidol, cyflym i gefnogi'r busnes
 • Deall a defnyddio technoleg yn effeithiol i wasanaethu'r busnes
 • Helpu i ragweld yr effaith o aflonyddwch ar fusnes yn y dyfodol

Yr hyn a gynigiwn

Mae'r Rhaglen yn cynnig profiad datblygiad cyflymedig dros 10 mis. Mae'n cynnwys: lleoliad gwaith mewn diwydiant sy'n gysylltiedig â data/AI; cwrs bŵtcamp sy’n para 4 wythnos; a Diploma Ôl-raddedig lefel 7 mewn Data ac AI Cymhwysol wedi'i ariannu'n llawn.

Byddwch yn ymgymryd â’ch lleoliad gwaith dros 10 mis gyda busnes byd-eang adnabyddus sydd wedi’i leoli yng Nghymru neu mewn busnes newydd arloesol Cymraeg, gan gynnwys enwau cyfarwydd fel Admiral, sa.global, Cymdeithas Adeiladu Principality, Pepper Money, Atradius, Hodge Bank, a mwy.

Diolch i’r Rhaglen, byddwch mewn sefyllfa gryf i wneud cais am swyddi wrth iddynt godi. Mae holl raddedigion blaenorol ein Rhaglen Data/AI wedi sicrhau swydd barhaol mewn gwyddor data o ganlyniad i gymryd rhan yn y Rhaglen!

Nod y Diploma Ôl-raddedig yw rhoi cydbwysedd rhwng y sgiliau dadansoddi a chyfrifiadurol sydd eu hangen i ddod yn hyfedr yn maeysydd hanfodol data. Mae'n flaengar, yn gyfoes ac yn cyd-fynd ag anghenion cyflogwyr trwy fethodoleg “Dysgu-Cymhwyso”.

Enghreifftiau o fodiwlau:

 • Dadansoddeg Data a Rhaglennu
 • Dysgu Peirianyddol
 • Dadansoddi a Rhagweld Cyfres Amser
 • Mwyngloddio Testun a Phrosesu Iaith Naturiol
 • Dysgu Dwfn
 • Sgiliau Proffesiynol ar gyfer Data a Deallusrwydd Artiffisial

Yn olaf, byddwch yn cael cyflog pro rata o £20,500 o ddechrau'r Rhaglen.

Felly, beth ydych chi angen i wneud cais?

 • Rhaid bod gennych (neu y rhagwelir y byddwch yn cyflawni) radd o leiaf dosbarth 2.1 mewn disgyblaeth STEM neu ddisgyblaeth dechnegol/ystadegol
 • Mae angen diddordeb mewn defnyddio data i ddeall y byd o'ch cwmpas, a'r potensial i gyfleu'r ddealltwriaeth honno'n effeithiol i gynulleidfa annhechnegol
 • Gallwch gydbwyso gwaith ac astudio, ac mae gennych ddiddordeb mewn hunanddatblygiad parhaus wrth i'r maes data a deallusrwydd artiffisial esblygu
 • Rhaid bod gennych yr hawl i fyw a gweithio yn y DU yn barhaol. Rhaid i chi hefyd allu gweithio yn Ne-ddwyrain Cymru yn ôl yr angen, os byddwch yn llwyddiannus.

Os yw hyn yn swnio fel chi, gwnewch gais nawr!

Ariennir y Rhaglen yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Graduate Programme Wales
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now