Back to Jobs

Graduate Electrical Engineer

£25,000
Pencoed
Grad scheme

Put your electrical engineering energy into the renewable revolution


Could you bring your electrical engineering expertise to bear in a world that’s transforming towards renewable energy - with a team that is trusted to deliver by Industrial, Commercial, Public Sector, Utility, Local Authority and Investment clients; across the UK, Europe, North America, South Africa and Japan?          

If the answer is ‘yes’, come and talk to us about a tremendously rewarding opportunity here at Challoch Energy - the bespoke, independent engineering research and analysis business focused on clean low-carbon energy, serving a diverse range of global clients (including the European Commission and OECD), from our offices in Pencoed and La Hulpe (Belgium).

A wide-ranging role making real impact

Join us as a Consultant Electrical Engineer / Graduate Engineer and you’ll enjoy the remit to deliver consulting and research services that will shape the energy landscape of the future - becoming involved in everything from engineering design, renewable energy feasibility studies and market research, through to wider sustainability projects such as hydrogen and pump studies - as a valued member of a small, expert team.

It’s the rare opportunity to put your expertise to work across engineering design, project evaluation, data gathering, the preparation of feasibility studies - and liaison with clients, equipment suppliers and distribution network companies - making the most of your electrical engineering degree (ideally studied to master’s level).

Good rewards and great prospects

Based primarily at our Pencoed office in the Sony Technology Park, this is a permanent position offering a good package and every opportunity to progress, with a rewards package that includes:

●     Starting salary c.£25,000

●     Hybrid working (with three days in the office)

●     Contributory pension scheme

●     Holiday allowance of 20 days’ plus statutory days

●     Subsidised canteen and gym membership

Bring your energy and ambitions to a team that is making a difference - apply now with Venture!


Peiriannydd Trydanol Graddedig – Challoch Energy

Location/Lleoliad: Pencoed

Salary/Cyflog: 25k/blwyddyn

Rhowch eich ynni peirianneg drydanol i mewn i’r chwyldro adnewyddadwy


A allech chi ddod â'ch arbenigedd peirianneg drydanol i'w ddefnyddio mewn byd sy'n trawsnewid tuag at ynni adnewyddadwy - gyda thîm y mae cleientiaid Diwydiannol, Masnachol, Sector Cyhoeddus, Cyfleustodau, Awdurdodau Lleol a Buddsoddi yn ymddiried ynddo i gyflawni’r gwaith; ar draws y DU, Ewrop, Gogledd America, De Affrica a Japan?

Os 'gallaf' yw'r ateb, dewch i siarad â ni am gyfle werth chweil yma yn Challoch Energy - y busnes ymchwil a dadansoddi peirianneg annibynnol pwrpasol sy'n canolbwyntio ar ynni carbon isel glân, sy'n gwasanaethu ystod amrywiol o gleientiaid byd-eang (gan gynnwys y Comisiwn Ewropeaidd a'r OECD), o'n swyddfeydd ym Mhencoed a La Hulpe (Gwlad Belg).

Rôl eang sy’n cael effaith wirioneddol

Ymunwch â ni fel Peiriannydd Trydanol Ymgynghorol / Peiriannydd Graddedig a byddwch yn mwynhau'r cylch gwaith o ddarparu gwasanaethau ymgynghori ac ymchwil a fydd yn siapio tirwedd ynni'r dyfodol - gan gymryd rhan ym mhopeth o ddylunio peirianneg, astudiaethau dichonoldeb ynni adnewyddadwy ac ymchwil marchnad, trwy i brosiectau cynaliadwyedd ehangach fel astudiaethau hydrogen a phwmp - fel aelod gwerthfawr o dîm bach, arbenigol.

Dyma’r cyfle prin i roi eich arbenigedd i weithio i ddylunio peirianneg, gwerthuso prosiectau, casglu data, paratoi astudiaethau dichonoldeb – a chysylltu â chleientiaid, cyflenwyr offer a chwmnïau rhwydwaith dosbarthu – gan wneud y mwyaf o’ch gradd mewn peirianneg drydanol (yn ddelfrydol wedi’i hastudio i lefel meistr).

Gwobrau da a rhagolygon gwych

Wedi’i lleoli’n bennaf yn ein swyddfa ym Mhencoed ym Mharc Technoleg Sony, mae hon yn swydd barhaol sy’n cynnig pecyn da a phob cyfle i symud ymlaen, gyda phecyn gwobrau sy’n cynnwys:

●     Cyflog cychwynnol tua £25,000

●     Gweithio hybrid (gyda thri diwrnod yn y swyddfa)

●     Cynllun pensiwn cyfrannol

●     Lwfans gwyliau o 20 diwrnod ynghyd â diwrnodau statudol

●     Prisiau gostyngol yn y ffreutur a'r gampfa


Dewch â'ch egni a'ch uchelgeisiau i dîm sy'n gwneud gwahaniaeth - gwnewch gais nawr gyda Venture!

Venture
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now