Back to Jobs

Graphic Designer / Dylunydd Graffeg

£26,421 - £30,296
Carmarthenshire
Contract

Do you have a passion for creating engaging and visual communication? Carmarthenshire County Council are looking for a Graphic Designer to help organise design and print requests from across the organisation.

Joining the marketing and media team, you will be responsible for designing and producing a range of print and digital materials for various campaigns, projects and events. You will work closely with other departments and stakeholders to understand their needs and deliver high-quality solutions that meet their objectives.

The council are looking for someone who has excellent creative skills and who is organised and able to regularly work to deadlines.

As part of a hybrid working arrangement, the role will be a mix of office and remote working.

Key responsibilities

 • Liaise directly with clients (internal and external) to understand their project needs (from initial idea to final completion), advising and making recommendations on what is achievable and deliverable.
 • To accurately apply the Carmarthenshire County Council brand identity (and any other in its architecture), acting as both advocate and guardian in ensuring its correct usage and visibility in all work
 • To ensure all output fully complies with relevant legislation and standards on accessibility for example as well as the authority’s Welsh language policy.
 • To support the print function to ensure best value in accordance with the council’s contractor framework.
 • To be aware of development in the wider design community
 • To undertake any additional duties as requested
 • To fully support the principles of good customer care in undertaking all duties.

Essential Criteria

Qualifications, Vocational training and Professional Memberships

Degree in graphic design / technical graphics or equivalent experience

Job Related Skills and Competencies

Extensive experience operating Apple Mac and/or PC hardware and software, fully literate in Adobe Creative Cloud Suite including design software Illustrator, Photoshop, InDesign and Acrobat Pro as well as Microsoft Excel, PowerPoint and Word.
Ability to develop and maintain excellent relationships at all levels, internally and externally

Knowledge

Understanding of developing and creatively implementing brand positioning, architecture and visual identities across multi service platforms

Knowledge of latest design software training, hardware and software including those through Adobe and InDesign Understanding of DDA compliances and Welsh language standard

Experience

Production of accurate and high-quality artwork
Experience working at speed within a busy environment managing tasks simultaneously and meeting strict deadlines

Delivering results in a resource efficient way
Procuring and managing third party suppliers ensuring projects are delivered on-time and as per quotation

Personal qualities

 • Extremely organised, with a high attention to detail
 • Ability to work unsupervised and to tight deadlines
 • Ability to work on bilingual designs
 • Flexible approach to scheduling work
 • Excellent and positive communicator with the ability to negotiate and consult with diplomacy in both verbal and written communication.
 • Confidence to communicate at all levels both internally and externally

The Rewards

We offer an excellent benefits package including:

 • Competitive salary
 • Automatic enrolment into the Local Government Pension Scheme
 • Generous annual leave entitlement with the option of purchasing addition annual leave
 • Access to staff health and wellbeing support
 • Personal development and career progression
 • Staff discount schemes and other benefits e.g., cycle-to-work scheme
 • Flexible working and family friendly policies

Huw Parsons / HLParsons@carmarthenshire.gov.uk / 07733 102318

Ydych chi'n angerddol am greu deunydd cyfathrebu deniadol a gweledol? Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn chwilio am Ddylunydd Graffeg i helpu i drefnu ceisiadau dylunio ac argraffu o bob rhan o'r sefydliad.

Gan ymuno â'r tîm marchnata a'r cyfryngau, byddwch yn gyfrifol am ddylunio a chynhyrchu ystod o ddeunyddiau print a digidol ar gyfer gwahanol ymgyrchoedd, prosiectau a digwyddiadau. Byddwch yn gweithio'n agos gydag adrannau a rhanddeiliaid eraill i ddeall eu hanghenion a darparu atebion o ansawdd uchel sy'n cyflawni eu hamcanion.

Mae'r cyngor yn chwilio am rywun sydd â sgiliau creadigol rhagorol, sy'n drefnus ac yn gallu gweithio'n rheolaidd i derfynau amser.

Fel rhan o drefniant gweithio hybrid, bydd y rôl yn gyfuniad o weithio yn y swyddfa ac o bell.

Prif cyfrifoldebau

 • Cydlynu'n uniongyrchol gyda chleientiaid (mewnol ac allanol) i ddeall eu hanghenion prosiect (o'r syniad cychwynnol hyd at ei gwblhau), gan roi cyngor a gwneud argymhellion ynghylch yr hyn y gellir ei gyflawni a'i ddarparu.
 • Defnyddio hunaniaeth brand Cyngor Sir Caerfyrddin yn gywir (ac unrhyw un arall yn ei bensaernïaeth), gan fod yn eiriolwr ac yn warcheidwad i sicrhau ei bod yn cael ei defnyddio'n gywir ac yn weladwy ym mhob gwaith
 • Sicrhau bod yr holl ddeunydd yn cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth a safonau perthnasol ar hygyrchedd er
 • enghraifft, yn ogystal â pholisi iaith Gymraeg yr awdurdod.
 • Cefnogi'r swyddogaeth argraffu i sicrhau'r gwerth gorau yn unol â fframwaith contractwr y Cyngor.
 • Bod yn ymwybodol o ddatblygiad yn y gymuned ddylunio ehangach.
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau ychwanegol fel y bo'r gofyn
 • Cefnogi’n llawn yr egwyddorion gofal cwsmer da o ran ymgymryd â phob dyletswydd.

Meini Prawf Hanfodol

Cymwysterau, Hyfforddiant galwedigaethol ac Aelodaeth Broffesiynol

Gradd mewn dylunio graffeg/graffeg dechnegol neu brofiad cyfwerth

Y sgiliau sy'n ymwneud â'r swydd a Galluoedd

Profiad helaeth o ddefnyddio caledwedd a meddalwedd Apple Mac a/neu PC, yn gwbl gyfarwydd ag Adobe Creative Cloud Suite gan gynnwys meddalwedd dylunio Illustrator, Photoshop, InDesign ac Acrobat Pro yn ogystal â Microsoft Excel, PowerPoint a Word

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthnasoedd cadarnhaol ar bob lefel, yn fewnol ac yn allanol.

Gwybodaeth

Dealltwriaeth o ddatblygu a gweithredu lleoliad brand, pensaernïaeth a hunaniaethau gweledol yn greadigol ar draws platfformau aml-wasanaeth

Gwybodaeth am yr hyfforddiant meddalwedd dylunio diweddaraf, caledwedd a meddalwedd gan gynnwys y rhai drwy Adobe ac InDesign

Dealltwriaeth o gydymffurfiaeth â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd a Safonau'r Gymraeg

Profiad

Cynhyrchu gwaith celf cywir o ansawdd uchel
Profiad o weithio'n gyflym mewn amgylchedd prysur yn rheoli llawer o dasgau ar yr un pryd a chadw at amserlenni caeth
Sicrhau canlyniadau mewn modd sy'n defnyddio adnoddau'n effeithlon
Caffael a rheoli cyflenwyr trydydd parti gan sicrhau bod prosiectau'n cael eu cyflwyno'n brydlon ac yn unol â dyfynbris

Rhinweddau personol

 • Trefnus iawn ac yn rhoi sylw i fanylder
 • Y gallu i weithio heb oruchwyliaeth a chadw at derfynau amser tynn
 • Y gallu i weithio ar ddyluniadau dwyieithog
 • Ymagwedd hyblyg at drefnu gwaith
 • Y gallu i gyfathrebu'n ardderchog ac yn gadarnhaol a'r gallu i drafod ac ymgynghori yn ddiplomataidd wrth
 • gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Hyder i gyfathrebu ar bob lefel, yn fewnol ac yn allanol

Y Buddion

Rydym yn cynnig pecyn buddion ardderchog, gan gynnwys:

 • Cyflog cystadleuol
 • Cofrestru'n awtomatig i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 • Hawl i wyliau blynyddol hael gyda'r opsiwn o brynu gwyliau blynyddol ychwanegol
 • Mynediad at gymorth iechyd a llesiant i staff
 • Datblygiad personol a dilyniant gyrfa
 • Cynlluniau disgownt staff a buddion eraill e.e., cynllun beicio i'r gwaith
 • Gweithio hyblyg a pholisïau sy'n ystyriol o deuluoedd

Huw Parsons / HLParsons@carmarthenshire.gov.uk / 07733 102318

Cyngor Sir Gâr / Carmarthenshire County Council
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now