Back to Jobs

Hyfforddai Cydraddoldeb ac Amrywiaeth / Equality and Diversity Professional Trainee

£25,419 - £27,514 y flwyddyn
Caernarfon
Grad scheme

CYNLLUN YFORY 2022 -  Gwynedd Council Graduate Scheme

Equality and Diversity Professional Trainee

Cynllun Yfory is a unique opportunity for anyone with a degree or a qualification which is equivalent or higher to develop a career at Gwynedd Council.

The scheme is an unique opportunity for a professional trainee to understand more about working in local government by getting various practical experiences from all levels of the organisation, to develop essential skills in the equality and diversity area to develop their networks across the Council and beyond while at the same time gaining a masters degree in Equality and Diversity in Society.

We are looking for an enthusiastic candidate with a commitment to developing strong interpersonal skills in the field of equality and diversity. The successful candidate will gain experience in a number of equality and diversity specialist areas, with a view to developing to become a future leader and specialist in this important discipline.

If you’ve ever thought that you would like to work for local government and be a part of a special workforce, then Cynllun Yfory is perfect for you.

For more information, go to the website: www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunyfory

There will be a link to the information pack, which provides detailed information about the scheme and guidelines for you to complete your application successfully.

INFORMATION PACK

For an informal discussion, please contact Nicola Roberts – nicolaroberts@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679801

Gwynedd Council offers all its services bilingually. The applicant will be required to reach the linguistic level noted in the Person Specification.

Closing date: 06.06.22 (10 o’clock)

CYNLLUN YFORY 2022 - Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Cynllun Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd gyda gradd neu gymhwyster cyfwerth i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Mae'r cynllun yn rhoi cyfle unigryw i hyfforddeion proffesiynol i ddeall mwy am weithio i lywodraeth leol drwy gael amryw o brofiadau ymarferol o bob lefel o'r sefydliad, i ddatblygu sgiliau hanfodol yn y maes cydraddoldeb ac amrywiaeth, i ddatblygu rhwydweithiau ar draws y Cyngor a thu hwnt ac ar yr un pryd ennill cymhwyster Gradd Meistr mewn Amrywiaeth a Chydraddoldeb mewn Cymdeithas.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig sydd â’r ymroddiad i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol cryf yn y maes cydraddoldeb ac amrywiaeth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael profiad mewn nifer o feysydd arbenigol cydraddoldeb ac amrywiaeth, gyda golwg ar ddatblygu i fod yn arweinydd ac arbenigwr y dyfodol yn y ddisgyblaeth bwysig hon.

Os ydych chi erioed wedi meddwl y byddech chi’n hoffi gweithio i lywodraeth leol a bod yn rhan o weithlu arbennig, mae Cynllun Yfory yn berffaith i chi.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunyfory

Mae cyswllt ar y wefan i’r pecyn gwybodaeth sydd yn cynnwys gwybodaeth fanwl o’r cynllun a chanllawiau i chi ar gyfer cwblhau eich cais yn llwyddiannus.

PECYN GWYBODAETH

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Nicola Roberts – nicolaroberts@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679801

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Dyddiad Cau: 06.06.22 (10 o’r gloch)

Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now