Back to Jobs

Hyfforddai Proffesiynol Refeniw / Revenue Professional Trainee

£24,982 - £27,041
Caernarfon
Temporary

CYNLLUN YFORY - Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd
Hyfforddai Proffesiynol Refeniw - cytunedeb 3.5 mlynedd


Mae Cynllun Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd gyda gradd (neu gymhwyster cyfwerth neu uwch) i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Mae cyfle unigryw wedi codi i hyfforddai proffesiynol ymuno gyda’r Cyngor. Byddwch yn astudio cymhwyster arbenigol RIVV (Institute of Revenues, Rating and Valuation) yn ogystal â chymhwyster arweinyddol CMI (Chartered Management Institute) dros gyfnod y cytundeb.

Os yr hoffech chi weithio i lywodraeth leol, mae’r swydd Hyfforddai Proffesiynol yma yn gyfle gwych i chi.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan: :
PECYN GWYBODAETH

Bydd cyswllt ar y wefan i’r pecyn gwybodaeth sydd yn cynnwys gwybodaeth fanwl o’r cynllun a chanllawiau i chi ar gyfer cwblhau eich cais yn llwyddiannus.

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Nicola Roberts (01286) 679801

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Dyddiad Cau: 24/06/2021

________________________________________________________________________________

CYNLLUN YFORY - Gwynedd Council Graduate Scheme
Revenue Professional Trainee - 3.5 year contract


Cynllun Yfory is a unique opportunity for anyone with a degree (or a qualification which is equivalent or higher) to develop a career at Gwynedd Council.

A unique opportunity has arisen for a trainee to join the Council. You will study the RIVV (Institute of Revenues, Rating and Valuation) qualification as well as a CMI (Chartered Management Institute) leadership qualification.

If you would like to work for local government, then this Professional Trainee post is a great opportunity for you.

For more information, go to the website:
INFORMATION PACK

There will be a link to the information pack, which provides detailed information about the scheme and guidelines for you to complete your application successfully.

For an informal discussion, please contact Nicola Roberts (01286) 679801.

Gwynedd Council operates internally through the medium of Welsh, and offers all its services bilingually. The applicant will be required to reach the linguistic level noted in the Person Specification.

Closing date: 24/06/2021

Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council
Apply nowApply nowShare
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now