Back to Jobs

Hyfforddai Proffesiynol Cyfreithiol / Legal Professional Trainee

£25,419 - £27,514 y flwyddyn
Caernarfon
Grad scheme

CYNLLUN YFORY 2022 -  Gwynedd Council Graduate Scheme

Legal Professional Trainee

Cynllun Yfory is a unique opportunity for anyone with a degree or a qualification which is equivalent or higher to develop a career at Gwynedd Council.

The scheme is an unique opportunity for a professional trainee to understand more about working in local government by getting various practical experiences from all levels of the organisation, to develop essential skills in the Legal area to develop their networks across the Council and beyond.

A training contract will be offered to an individual who will, at the end of two years of training, qualify as a solicitor. we are looking for an enthusiastic and committed applicant who is ready to develop their interpersonal and professional skills and become a law practitioner. The successful applicant will gain experience with a view to develop into a local government lawyer as well as one of the managers and leaders in this field in future. This will happen within a team that encourages learning and development in a supportive and friendly environment.

If you’ve ever thought that you would like to work for local government and be a part of a special workforce, then Cynllun Yfory is perfect for you.

For more information, go to the website: www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunyfory

There will be a link to the information pack, which provides detailed information about the scheme and guidelines for you to complete your application successfully.

INFORMATION PACK

For an informal discussion, please contact Nicola Roberts – nicolaroberts@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679801

Gwynedd Council offers all its services bilingually. The applicant will be required to reach the linguistic level noted in the Person Specification.

Closing date: 06.06.22 (10 o’clock)

CYNLLUN YFORY 2022 - Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Cyfreithiol

Mae Cynllun Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd gyda gradd neu gymhwyster cyfwerth i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Mae'r cynllun yn rhoi cyfle unigryw i hyfforddeion proffesiynol i ddeall mwy am weithio i lywodraeth leol drwy gael amryw o brofiadau ymarferol o bob lefel o'r sefydliad, i ddatblygu sgiliau hanfodol yn y maes cyfreithiol, i ddatblygu rhwydweithiau ar draws y Cyngor a thu hwnt.

Bydd cytundeb hyfforddi yn cael ei gynnig i unigolyn, fydd ar ddiwedd dwy flynedd o hyfforddiant yn cymhwyso fel cyfreithiwr. Rydym yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig ac ymroddgar sydd yn barod i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol, proffesiynol ac ymarferwr y gyfraith. Bydd  yr ymgeisydd llwyddiannus yn magu profiad gyda’r golwg ar ddatblygu i ddod yn gyfreithiwr llywodraeth leol ac yn y dyfodol un o reolwyr ac arweinwyr yn y maes yma. Bydd hyn digwydd o fewn tim  sydd yn annog dysgu a datblygu  mewn awyrgylch cefnogol  a chyfeillgar.

Os ydych chi erioed wedi meddwl y byddech chi’n hoffi gweithio i lywodraeth leol a bod yn rhan o weithlu arbennig, mae Cynllun Yfory yn berffaith i chi.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunyfory

Mae cyswllt ar y wefan i’r pecyn gwybodaeth sydd yn cynnwys gwybodaeth fanwl o’r cynllun a chanllawiau i chi ar gyfer cwblhau eich cais yn llwyddiannus.

PECYN GWYBODAETH

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Nicola Roberts – nicolaroberts@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679801

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Dyddiad Cau: 06.06.22 (10 o’r gloch)

Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now