Back to Jobs

Hyfforddai Proffesiynol Cyllid a Chyfrifeg / Accounting and Finance Professional Trainee

£24,982 - £27,041
Caernarfon
Temporary

CYNLLUN YFORY - Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd
Hyfforddai Proffesiynol Cyllid a Chyfrifeg - cytundeb 3.5 mlynedd


Mae Cynllun Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd gyda gradd (neu gymhwyster cyfwerth neu uwch) i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Mae cyfle unigryw wedi codi i hyfforddai proffesiynol ymuno gyda’r Cyngor. Byddwch yn ennill cymhwyster llawn gyda’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA). Rydym yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig sydd â’r ymroddiad i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol a thechnegol cryf yn y maes arbenigol yma. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael profiad mewn nifer o feysydd arbenigol ym myd cyllid llywodraeth leol, gyda golwg ar ddatblygu i ddod yn un o reolwyr ac arweinwyr y dyfodol yn y disgyblaeth pwysig hwn.

Os yr hoffech chi weithio i lywodraeth leol, mae’r swydd Hyfforddai Proffesiynol yma yn gyfle gwych i chi.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan: :
PECYN GWYBODAETH

Bydd cyswllt ar y wefan i’r pecyn gwybodaeth sydd yn cynnwys gwybodaeth fanwl o’r cynllun a chanllawiau i chi ar gyfer cwblhau eich cais yn llwyddiannus.

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Nicola Roberts (01286) 679801

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Dyddiad Cau: 24/06/2021

________________________________________________________________________________

CYNLLUN YFORY - Gwynedd Council Graduate Scheme
Accounting and Finance Professional Trainee - 3.5 year contract


Cynllun Yfory is a unique opportunity for anyone with a degree (or a qualification which is equivalent or higher) to develop a career at Gwynedd Council.

A unique opportunity has arisen for a trainee to join the Council. You will gain a full qualification with the
Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA). We are looking for an enthusiastic candidate with a commitment to developing strong interpersonal and technical skills in this specialist area. The successful candidate will gain experience in a number of specialist areas of local government finance, with a view to developing to become one of the future managers and leaders in this important discipline.

If you would like to work for local government, then this Professional Trainee post is a great opportunity for you.

For more information, go to the website:
INFORMATION PACK

There will be a link to the information pack, which provides detailed information about the scheme and guidelines for you to complete your application successfully.

INFORMATION PACK

For an informal discussion, please contact Nicola Roberts (01286) 679801.

Gwynedd Council operates internally through the medium of Welsh, and offers all its services bilingually. The applicant will be required to reach the linguistic level noted in the Person Specification.

Closing date: 24/06/2021

Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council
Apply nowApply nowShare
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now