Back to Jobs

Swyddog Cefnogi a Chydlynydd Digwyddiadau / Support Officer and Events Coordinator

£23,612
Hyblyg /Flexible
Temporary

Skills for Success is delivered on behalf of the Welsh Government. It is a new activity programme that will build and expand upon successful activities undertaken under the previous skills support programme and related initiatives including Tasty Careers and Careers Passport.  Its core ethos lies in developing a skilled and capable workforce which is a prerequisite to increase productivity and efficiency, and to fuel innovation and sustainable growth.

The Skills for Success programme supports food and drink businesses with a focus on the Welsh food and drink processing and manufacturing industry to ensure employees have the right skills and training for their business and the wider industry. It enables employees to share knowledge and experiences with fellow peers whilst also increasing confidence and flexibility in the workplace that make employees feel valued.

Working across all eight main sectors within the Welsh food and drink industry, it aims to prepare employees across Wales to adapt to changes and opportunities in food manufacturing including technical, business and environmental challenges. A skilled workforce will be able to progress careers in the food industry in all parts of Wales.

Aim of the role

The aim of this role is to provide administrative support to the Skills for Success team to:

 • coordinate and provide support to the project team, which will include providing information, implementing and recording activities onto the project’s database and customer management systems
 • be responsible for providing project information, such as output data, both internally and externally to partners and stakeholders
 • ensure that all project documentation is correct and archived
 • assist the team with development and execution of key events and activities
 • support with business engagement and development when required
 • maintain and develop the scheme’s administration systems
 • be interactive and work independently without supervision
 • be responsible for co-ordinating the arrangements for workshops and events

The post holder will also be expected to collaborate and work closely with:

 • The members of the marketing and communications team as well as managers and officers within the Engagement and Workforce team to plan and arrange a calendar of initiatives and activities including high profile events to promote the service offering
 • Food and Drink programmes within Menter a Busnes to ensure a streamlined approach to marketing and communications thus improving the overall client journey experience.

Main responsibilities

Providing the project team with information and office support

 • Provide reliable and efficient administrative help and support to the Skills for Success team
 • Organise and take minutes at meetings (internal and external)
 • Work closely with the Skills for Success team in the preparation and organisation of workshops and events to promote the service and expand the reach of the Food Workforce Wales Campaign
 • Lead on coordinating skills and training arrangements from day to day, including arrangements with locations, external facilitators and clients
 • Represent Skills for Success as the first point of contact for enquiries Welsh Food and Drink Businesses and other programme beneficieries / stakeholders
 • Communicate regularly and effectively with the Marketing and Communications team to ensure activities arranged by the Engagement and Workforce team are promoted effectively
 • Travel to locations across Wales to attend events, workshops and meet with Welsh Food and Drink businesses when required to support the Workforce and Engagement managers. Ensure a close working relationship across the team as well as with other food and drink programme team members within Menter a Busnes to ensure joint-up thinking with regards to client journeys, output reporting and/or marketing and communication activities.
 • Communicate with the relevant external agencies
 • Coordinate and summarise the team members’ monthly activities in order to produce monthly and quarterly reports (quantitative and qualitative)
 • Collate, present and store all required information in accordance with the scheme’s funding and monitoring requirements
 • Ensure that all the team’s files include the required information and support the Project Manager to undertake a regular audit
 • Develop and manage a client database and systems for collating project information and outputs
 • Record team targets and verify then against endorsement documentation
 • Ensure compliance with the appropriate data protection legislation
 • Deal with on-line and telephone enquiries and pass them to the appropriate officers in a timely and professional manner
 • Maintain records efficiently in an agreed framework to satisfy Welsh Government funding requirements and validity of output

Research and Monitoring

 • Support the Marketing and Events Team Leader to record, collect and analyse client feedback
 • Input data accurately
 • Analyse the project’s attainment of its targets by ensuring that data is current
 • Support the Marketing and Events Team Leader by attending meetings with clients as required to collect any relevant paperwork and monitoring data
 • Ensure that the project’s CRM and databases are maintained and are current and efficient
 • Contact clients, external providers and partners to coordinate activities / events

Other

 • Ensure standards for quality, customer service, equality and diversity, health and safety and biosecurity are met
 • Accept other reasonable duties and responsibilities as required
 • Represent Menter a Busnes as required

Skills and Experience

Essential

 • Educated to NVQ level 3 or higher, and/or demonstrable experience in a relevant field
 • Enthusiastic about the work of the department
 • Excellent organisation and co-ordination skills and able to work to tight deadlines
 • Excellent administrative interpersonal skills
 • Excellent oral and written bilingual (Welsh/English) communication skills
 • Good proofreading skills
 • Able to assess and deal with enquiries promptly and professionally
 • Able to take clear, concise and correct minutes at meetings
 • Self-motivator, who takes responsibility for applying and revising priorities to complete targets, with a clear focus on quality
 • Able to be proactive and to drive things forward efficiently
 • Able to work independently or as part of a team
 • IT skills including Word, Excel, PowerPoint, Databases, Email and the Internet
 • Full driving licence and the use of a car

Desirable

 • A good understanding or experience of agriculture / rural / food sector in Wales
 • Experience of arranging high profile exhibitions and events
 • Demonstrable experience of working in the agriculture and/or food industry in Wales
 • Experience of using systems such as Salesforce, Mailchimp and WordPress

Cyflwynir Sgiliau ar gyfer Llwyddiant ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’n rhaglen weithgareddau newydd a fydd yn adeiladu ac yn ehangu ar weithgareddau llwyddiannus a gyflawnwyd dan y rhaglen flaenorol i gefnogi sgiliau a chynlluniau cysylltiedig gan gynnwys Gyrfaoedd Blasus a Pasbort Gyrfaoedd.  Ei hethos craidd yw datblygu gweithlu medrus a galluog sy’n hanfodol i gynyddu cynhyrchiant ac effeithlonrwydd, ac i sbarduno arloesedd a thwf cynaliadwy.

Mae’r rhaglen Sgiliau ar gyfer Llwyddiant yn cynnig cymorth i fusnesau bwyd a diod sydd â ffocws ar y diwydiant prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru i sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau a’r hyfforddiant cywir ar gyfer eu busnes a’r diwydiant ehangach. Mae’n galluogi gweithwyr i rannu gwybodaeth a phrofiadau gyda chyd-weithwyr ar yr un pryd â chynyddu hyder a hyblygrwydd yn y gweithle sy’n gwneud i weithwyr deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Gan weithio ar draws yr wyth prif sector yn niwydiant bwyd a diod Cymru, ei nod yw paratoi gweithwyr ledled Cymru i addasu i newidiadau a chyfleoedd ym maes gweithgynhyrchu bwyd, gan gynnwys heriau technegol, busnes ac amgylcheddol. Bydd gweithlu medrus yn gallu datblygu gyrfaoedd yn y diwydiant bwyd ym mhob rhan o Gymru.

Nod y Rôl

Nod y swydd hon yw darparu cymorth gweinyddol i’r tîm Sgiliau ar gyfer Llwyddiant er mwyn:

 • cydlynu a darparu cefnogaeth i dîm y prosiect, a fydd yn cynnwys darparu gwybodaeth, gweithredu a chofnodi gweithgareddau ar gronfa ddata a systemau rheoli cwsmeriaid y prosiect
 • bod yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth am brosiectau, fel data allbwn, yn fewnol ac yn allanol i bartneriaid a rhanddeiliaid
 • sicrhau bod holl ddogfennau’r prosiect yn gywir ac wedi’u harchifo
 • cynorthwyo’r tîm i ddatblygu a gweithredu digwyddiadau a gweithgareddau allweddol
 • cymorth gydag ymgysylltu a datblygu busnes pan fo angen
 • cynnal a datblygu systemau gweinyddu’r cynllun
 • bod yn rhyngweithiol a gweithio’n annibynnol heb oruchwyliaeth
 • bod yn gyfrifol am gydlynu’r trefniadau ar gyfer gweithdai a digwyddiadau

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd hefyd gydweithio a gweithio’n agos gyda’r canlynol:

 • Aelodau’r tîm marchnata a chyfathrebu yn ogystal â rheolwyr a swyddogion yn y tîm Ymgysylltu a Gweithlu i gynllunio a threfnu calendr o fentrau a gweithgareddau gan gynnwys digwyddiadau uchel eu proffil i hyrwyddo’r gwasanaeth a gynigir
 • Rhaglenni Bwyd a Diod eraill yn Menter a Busnes i sicrhau dull gweithredu syml ar gyfer marchnata a chyfathrebu, gan wella profiad cyffredinol cleientiaid.

Prif Gyfrifoldebau

Rhoi gwybodaeth a chefnogaeth swyddfa i dîm y prosiect

 • Darparu cymorth a chefnogaeth weinyddol ddibynadwy ac effeithlon i’r tîm Sgiliau ar gyfer Llwyddiant
 • Trefnu a chymryd cofnodion mewn cyfarfodydd (mewnol ac allanol)
 • Gweithio’n agos gyda’r tîm Sgiliau ar gyfer Llwyddiant i baratoi a threfnu gweithdai a digwyddiadau i hyrwyddo’r gwasanaeth ac ehangu cwmpas Ymgyrch Gweithlu Bwyd Cymru
 • Arwain ar gydlynu sgiliau a threfniadau hyfforddi o ddydd i ddydd, gan gynnwys trefniadau gyda lleoliadau, hwyluswyr allanol a chleientiaid
 • Cynrychioli Sgiliau ar gyfer Llwyddiant fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau gan Fusnesau Bwyd a Diod Cymru a sefydliadau / rhanddeiliaid eraill y rhaglen
 • Cyfathrebu’n rheolaidd ac yn effeithiol â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod gweithgareddau a drefnir gan y tîm Ymgysylltu a’r Gweithlu yn cael eu hyrwyddo’n effeithiol
 • Teithio i leoliadau ledled Cymru i fynd i ddigwyddiadau, gweithdai a chwrdd â busnesau Bwyd a Diod Cymru pan fo angen i gefnogi rheolwyr Gweithlu ac Ymgysylltu. Sicrhau perthynas waith agos ar draws y tîm yn ogystal ag aelodau eraill o dîm y rhaglen bwyd a diod yn Menter a Busnes i sicrhau meddwl cydlynol o ran teithiau cleientiaid, adrodd ar allbwn a/neu weithgareddau marchnata a chyfathrebu.
 • Cyfathrebu â’r asiantaethau allanol perthnasol
 • Cydlynu a chrynhoi gweithgareddau misol aelodau’r tîm er mwyn cynhyrchu adroddiadau misol a chwarterol ( meintiol ac ansoddol)
 • Casglu, cyflwyno a storio’r holl wybodaeth angenrheidiol yn unol â gofynion cyllido a monitro’r cynllun
 • Sicrhau bod holl ffeiliau’r tîm yn cynnwys y wybodaeth angenrheidiol ac yn cefnogi Rheolwr y Prosiect i gynnal archwiliad rheolaidd
 • Datblygu a rheoli cronfa ddata a systemau cleientiaid ar gyfer casglu gwybodaeth ac allbynnau’r prosiect
 • Cofnodi targedau’r tîm a gwirio hynny yn erbyn dogfennau cymeradwyo
 • Sicrhau y cydymffurfir â’r ddeddfwriaeth diogelu data briodol
 • Delio ag ymholiadau ar-lein a thros y ffôn a’u trosglwyddo i’r swyddogion priodol mewn modd amserol a phroffesiynol
 • Cynnal cofnodion yn effeithlon mewn fframwaith y cytunwyd arno i fodloni gofynion cyllido Llywodraeth Cymru a dilysrwydd yr allbwn

Ymchwil a Monitro

 • Cefnogi Arweinydd y Tîm Marchnata a Digwyddiadau i gofnodi, casglu a dadansoddi adborth cleientiaid.
 • Mewnbynnu data’n gywir
 • Dadansoddi cyrhaeddiad y prosiect o ran ei dargedau drwy sicrhau bod y data’n gyfredol
 • Cefnogi Arweinydd y Tîm Marchnata a Digwyddiadau drwy fynychu cyfarfodydd gyda chleientiaid yn ôl yr angen i gasglu unrhyw waith papur a data monitro perthnasol
 • Sicrhau bod CRM a chronfeydd data’r prosiect yn cael eu cynnal a’u bod yn gyfredol ac yn effeithlon
 • Cysylltu â chleientiaid, darparwyr allanol a phartneriaid i gydlynu gweithgareddau / digwyddiadau

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth i gwsmeriaid, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl yr angen
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd at NVQ lefel 3 neu uwch, a/neu brofiad amlwg mewn maes perthnasol.
 • Brwdfrydig am waith yr adran
 • Sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol, gyda’r gallu i weithio ar amserlenni tynn
 • Sgiliau rhyngbersonol gweinyddol gwych
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac ar bapur (Cymraeg/Saesneg)
 • Sgiliau prawf ddarllen da
 • Gallu asesu a delio ag ymholiadau yn brydlon ac yn broffesiynol
 • Gallu cadw cofnodion clir, cryno a chywir mewn cyfarfodydd
 • Gallu cymell ei hun a derbyn cyfrifoldeb am gymhwyso ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau ymlaen yn effeithlon
 • Gallu gweithio’n annibynnol neu fel aelod o dîm
 • Sgiliau TG yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r rhyngrwyd.
 • Trwydded yrru lawn a defnydd o gar

Dymunol

 • Dealltwriaeth neu brofiad da o’r sector amaethyddiaeth / gwledig / bwyd yng Nghymru
 • Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau uchel eu proffil
 • Profiad amlwg o weithio yn y diwydiant amaeth a/neu fwyd yng Nghymru
 • Profiad o ddefnyddio systemau fel Salesforce, Mailchimp a WordPress

Menter a Busnes
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now