Back to Jobs

Venture into Data Analytics Bootcamp

Cardiff
Course (Research)

Venture into Data Analytics Bootcamp

Delivered in partnership with Cardiff and Vale College, these hands on bootcamps are designed to fast track your career, providing you with the skills needed and linking you with employers in a range of sectors with growing employment opportunities.

About this course

Are you a recent graduate eager to dive into the exciting world of data analysis?

The Data Analytics in Business Bootcamp programme is designed for recent graduates to overcome skills-related barriers and secure employment in the Data Analytics sector. Across these tailored sessions delivered by Iungo Solutions, you will develop skills in interpretation, analysis and communication using data. Alongside this, you will have the opportunity to attend workshops in employability, interviewing skills and networking to encourage employment or promotion after successful completion of the programme.

Delivery Schedule:

This is a part-time course intended for recent graduates and will run 4 days per week for 3 weeks between 9:30am and 4:30pm between 22nd July – 9th August.

What you will study

Throughout the programme you will work towards a Level 3 Agored Cymru Qualification in Data Analysis, modules include:

 • Collaborating in a Digital Environment
 • Statistics for Data Analytics
 • Business Intelligence & Data Visualisation
 • Introduction to Programming
 • Information Governance & Data Protection
 • Future of Data in Business

Alongside these modules there will be employability training which will include networking opportunities and one-to-one coaching. Sessions will be delivered in a classroom and assessment is work based throughout the programme leading to a Level 3 Qualification in Data Analysis. There is also an online Power BI exam.

Entry requirements

This Bootcamp has been designed for university graduates and thus applicants must have graduated within the last 2 years to be considered for this course. Graduates from all degree subjects will be considered for this Bootcamp, providing they are from, living or working in the Cardiff Capital Region. This includes Bridgend, Blaenau Gwent, Caerphilly, Cardiff, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Newport, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, and the Vale of Glamorgan.

How to apply

To apply, please submit your CV and a cover letter explaining your reasons for applying.

If you need support with your application, then reach out to your university careers team who will be able to assist. If you are a student or graduate of Cardiff University, University of South Wales, Cardiff Metropolitan University, or Open University, then please email venture@darogantalent.cymru and we will be able to introduce you to a Careers Advisor if you need help and advice with your application.


Cardiff and Vale College Privacy Policy

Venture Privacy Policy

Bŵtcamp Mentro i mewn i Dadansoddeg Data

Wedi’u cyflwyno mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro, mae’r bŵtcamps ymarferol hyn wedi’u cynllunio i gyflymu datblygiad eich gyrfa, gan roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch a’ch cysylltu â chyflogwyr mewn amrywiaeth o sectorau gyda chyfleoedd cyflogaeth cynyddol.

Am y cwrs hwn

Ydych chi wedi graddio’n diweddar ac yn awyddus i blymio i fyd cyffrous dadansoddi data?

Mae'r rhaglen Dadansoddi Data mewn Busnes wedi'i ddylunio ar gyfer graddedigion diweddar i oresgyn rhwystrau sy'n ymwneud â sgiliau a sicrhau cyflogaeth yn y sector Dadansoddeg Data. Ar draws y sesiynau teilwredig hyn a gyflwynir gan Iungo Solutions, byddwch yn datblygu sgiliau dehongli, dadansoddi a chyfathrebu gan ddefnyddio data. Yn ogystal â hyn, byddwch yn cael y cyfle i fynychu gweithdai cyflogadwyedd, sgiliau cyfweld a rhwydweithio i annog cyflogaeth neu ddyrchafiad ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.

Amseriad y cwrs:

Mae hwn yn gwrs rhan-amser ar gyfer graddedigion diweddar a bydd yn rhedeg 4 diwrnod yr wythnos am 3 wythnos rhwng 9:30am a 4:30pm rhwng 22 Gorffennaf a 9 Awst.

Beth fyddwch chi'n ei astudio

Trwy gydol y rhaglen byddwch yn gweithio tuag at Gymhwyster Lefel 3 Agored Cymru mewn Dadansoddi Data, ac mae'r modiwlau'n cynnwys:

 • Cydweithio mewn Amgylchedd Digidol
 • Ystadegau ar gyfer Dadansoddi Data
 • Cudd-wybodaeth Busnes a Delweddu Data
 • Cyflwyniad i Raglennu
 • Llywodraeth Gwybodaeth a Diogelu Data
 • Dyfodol Data mewn Busnes

Ochr yn ochr â’r modiwlau hyn bydd hyfforddiant cyflogadwyedd a fydd yn cynnwys cyfleoedd rhwydweithio a hyfforddiant un-i-un. Bydd y sesiynau'n cael eu cyflwyno mewn ystafell ddosbarth ac mae'r asesu'n seiliedig ar waith drwy gydol y rhaglen sy'n arwain at Gymhwyster Lefel 3 mewn Dadansoddi Data. Mae yna hefyd arholiad Power BI ar-lein.

Gofynion mynediad

Mae'r Bŵtcamp hwn wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion prifysgol ac felly mae'n rhaid bod ymgeiswyr wedi graddio o fewn y 2 flynedd ddiwethaf i gael eu hystyried ar gyfer y cwrs hwn. Bydd graddedigion o bob pwnc gradd yn cael eu hystyried ar gyfer y Bŵtcamp hwn, ar yr amod eu bod yn dod o, yn byw neu’n gweithio yn Rhanbarth Prifddinas Caerdydd. Mae hyn yn cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, a Bro Morgannwg.

Sut i wneud cais

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol yn egluro eich rhesymau dros wneud cais.

Os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais, yna cysylltwch â thîm gyrfaoedd eich prifysgol a fydd yn gallu helpu. Os ydych yn fyfyriwr neu’n raddedig o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, neu’r Brifysgol Agored, anfonwch e-bost at venture@darogantalent.cymru a byddwn yn gallu eich cyflwyno i Gynghorydd Gyrfa os oes angen cymorth a chyngor arnoch gyda'ch cais.

Polisi Preifatrwydd Venture

Polisi Preifatrwydd Coleg Caerdydd a'r Fro

Venture
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now