Back to Jobs

Venture into Digital Bootcamp

Newport
Course (Research)

Venture into Digital Bootcamp

Delivered in partnership with Cardiff and Vale College, these hands on bootcamps are designed to fast track your career, providing you with the skills needed and linking you with employers in a range of sectors with growing employment opportunities.

About this course

Are you a recent graduate eager to dive into the exciting world of technology?

Delivered by Tramshed Tech and the Big Learning Company, this course covers a diverse range of modules to provide you with the tools needed to understand the fundamentals of this sector. Skills such as Project Management and Digital Processes will also be explored to help you understand how this Digital knowledge can be implemented in the workplace. Alongside this, you will have the opportunity to attend workshops in employability, interviewing skills and networking to encourage employment after the successful completion of the programme.

Delivery Schedule:

This Bootcamp will run 4 days a week for 3 weeks between 9:30am – 4:30pm between 22nd July – 9th August.

What you will study

This bootcamp has been designed to offer both the theory behind digital technologies and how they are practically applied within the workplace. The following modules will be covered:

 • AI in the Modern World: Understanding AI and Machine Learning; Building a Machine Learning Model; Implications of AI; Using ChatGPT
 • Digital Processes: Fundamentals of Project Management; Process Design Automation & Workflow Management; Implementing Digital Processes; Digital Communication & Collaboration; Online Presentations; Project Closure & Review
 • Social Media & Marketing: Basics of Digital Marketing; Effective Marketing; Digital Marketing Strategy; Engaging, Educating or Inspiring your Audience; Utilising Analytics
 • Creating Engaging Digital Content: Principles of Design; Visual Communication; Understanding your Audience; Understanding UX; Creating a User Journey
 • Introduction to Cyber Security: The Ins & Outs of Cyber Security; How to Spot Cyber Attacks; Securing your Network; Best Practices
 • Tools for Data Collection & Visualisation: GDPR; Processing Personal Data; Lawful Data Collection; Data Presentation; Processing with Microsoft Excel; Data Visualisation; Data Interpretation with AI

These modules will be taught alongside workshops in project management and networking, with frequent skills clinics and peer reviews. In addition to this, you will have access to guest speakers from the industry as well as one-on-one mentoring sessions to provide employability guidance and face to face classroom training. There is no formal assessment or exam.

Entry requirements

This Bootcamp has been designed for university graduates and thus applicants must have graduated within the last 2 years to be considered for this course. Graduates from all degree subjects will be considered for this Bootcamp, providing they are from, living or working in the Cardiff Capital Region. This includes Bridgend, Blaenau Gwent, Caerphilly, Cardiff, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Newport, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, and the Vale of Glamorgan.

How to apply

To apply, please submit your CV and a cover letter explaining your reasons for applying.

If you need support with your application, then reach out to your university careers team who will be able to assist. If you are a student or graduate of Cardiff University, University of South Wales, Cardiff Metropolitan University, or Open University, then please email venture@darogantalent.cymru and we will be able to introduce you to a Careers Advisor if you need help and advice with your application.

Venture Privacy Policy

Cardiff and Vale College Privacy Policy

Bŵtcamp Mentro i Mewn i'r Byd Digidol

Wedi’u cyflwyno mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro, mae’r bŵtcamps ymarferol hyn wedi’u cynllunio i gyflymu datblygiad eich gyrfa, gan roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch a’ch cysylltu â chyflogwyr mewn amrywiaeth o sectorau gyda chyfleoedd cyflogaeth cynyddol.

Am y cwrs hwn

Ydych chi wedi graddio’n diweddar ac yn awyddus i blymio i fyd cyffrous technoleg?

Wedi'i gyflwyno gan Tramshed Tech a'r Big Learning Company, mae'r cwrs hwn yn cwmpasu ystod amrywiol o fodiwlau i roi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddeall hanfodion y sector hwn. Bydd sgiliau fel Rheoli Prosiectau a Phrosesau Digidol hefyd yn cael eu harchwilio i’ch helpu i ddeall sut y gellir rhoi’r gwybodaeth Digidol yma ar waith yn y gweithle. Ochr yn ochr â hyn, byddwch yn cael y cyfle i fynychu gweithdai mewn cyflogadwyedd, sgiliau cyfweld a rhwydweithio i annog cyflogaeth ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.

Amseriad y cwrs:

Bydd y Bŵtcamp hwn yn rhedeg 4 diwrnod yr wythnos am 3 wythnos rhwng 9:30am – 4:30pm rhwng 22 Gorffennaf a 9 Awst.

Beth fyddwch chi'n ei astudio

Mae'r bwtcamp hwn wedi'i gynllunio i gynnig y theori y tu ôl i dechnolegau digidol a sut y cânt eu defnyddio’n ymarferol yn y gweithle. Mae’r modiwlau yn cynnwys:

 • AI yn y Byd Modern: Deall AI a Dysgu Peiriannau; Adeiladu Model Dysgu Peiriannol; Goblygiadau AI; Defnyddio ChatGPT
 • Prosesau Digidol: Hanfodion Rheoli Prosiectau; Awtomeiddio Dylunio Proses a Rheoli Llif Gwaith; Gweithredu Prosesau Digidol; Cyfathrebu a Chydweithio Digidol; Cyflwyniadau Ar-lein; Cau ac Adolygu Prosiect
 • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata: Hanfodion Marchnata Digidol; Marchnata Effeithiol; Strategaeth Marchnata Digidol; Ymgysylltu, Addysgu neu Ysbrydoli Eich Cynulleidfa; Defnyddio Dadansoddeg
 • Creu Cynnwys Digidol Ymgysylltiol: Egwyddorion Dylunio; Cyfathrebu Gweledol; Deall eich Cynulleidfa; Deall UX; Creu Taith Defnyddiwr
 • Cyflwyniad i Seiberddiogelwch: Manylion Seiberddiogelwch; Sut i Adnabod Ymosodiadau Seiber; Diogelu eich Rhwydwaith; Arferion gorau
 • Sgiliau Casglu Data a Delweddu: GDPR; Prosesu Data Personol; Casglu Data Cyfreithlon; Cyflwyno Data; Prosesu gyda Microsoft Excel; Delweddu Data; Dehongli Data gydag AI

Bydd y modiwlau hyn yn cael eu haddysgu ochr yn ochr â gweithdai mewn rheoli prosiectau a rhwydweithio, gyda chlinigau sgiliau aml ac adolygiadau gan gymheiriaid. Yn ogystal â hyn, bydd gennych fynediad i siaradwyr gwadd o'r diwydiant yn ogystal â sesiynau mentora un-i-un i ddarparu arweiniad cyflogadwyedd a hyfforddiant ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb. Nid oes asesiad nac arholiad ffurfiol.

Gofynion mynediad

Mae'r Bŵtcamp hwn wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion prifysgol ac felly mae'n rhaid bod ymgeiswyr wedi graddio o fewn y 2 flynedd ddiwethaf i gael eu hystyried ar gyfer y cwrs hwn. Bydd graddedigion o bob pwnc gradd yn cael eu hystyried ar gyfer y Bŵtcamp hwn, ar yr amod eu bod yn dod o, yn byw neu’n gweithio yn Rhanbarth Prifddinas Caerdydd. Mae hyn yn cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, a Bro Morgannwg.

Sut i wneud cais

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol yn egluro eich rhesymau dros wneud cais.

Os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais, yna cysylltwch â thîm gyrfaoedd eich prifysgol a fydd yn gallu helpu. Os ydych yn fyfyriwr neu’n raddedig o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, neu’r Brifysgol Agored, anfonwch e-bost at venture@darogantalent.cymru a byddwn yn gallu eich cyflwyno i Gynghorydd Gyrfa os oes angen cymorth a chyngor arnoch. gyda'ch cais.

Polisi Preifatrwydd Venture

Polisi Preifatrwydd Coleg Caerdydd a'r Fro

Venture
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now