Darwin Gray

Cardiff
Law Firm

Darwin Gray is a commercial law firm that works with clients from the public, private and third sectors. We are proud to call Cardiff our home and are committed to supporting organisations and communities in and around the city.

We support people and businesses to reach their desired outcome in the most efficient and stress-free way. With our clients’ goals at heart, we aspire to protect them and their organisations, anticipate problems, and support business growth and development. 

With services spanning all aspects of commercial law, our teams work closely together so our clients always have access to the right knowledge and experience, whenever they need it. Our personal approach means that we’re always just a phone call or email away.

Our team

We care about our own people and our wider community as much as we care about our clients. A significant percentage of our employees are fluent Welsh speakers; we nurture and welcome young talent.

As an equal opportunities employer, we see the strength in diversity and drawing on a range of experiences. We are proud of the attentive and friendly culture in our office, and we support the pursuits of our team as much as possible, whether that’s family life, a burning passion in a specialist sector or a cause close to their heart.


Mae Darwin Gray yn gwmni cyfreithiol masnachol sy’n gweithio gyda chleientiaid o’r sector gyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Rydym yn falch o alw Caerdydd yn gartref i ni ac rydym yn ymrwymo i gefnogi sefydliadau a chymunedau’r ddinas a thu hwnt.

Rydym yn cefnogi unigolion a busnesau i wireddu eu hamcanion yn y ffordd fwyaf effeithlon. Drwy ganolbwyntio ar anghenion ein cleientiaid, rydym yn anelu at eu hamddiffyn hwy a’u sefydliadau drwy ragweld problemau, a chefnogi twf a datblygiad busnes.

Mae ein gwasanaethau yn cyffwrdd pob agwedd ar gyfraith fasnachol, sy’n galluogi ein timau i gydweithio’n agos er mwyn sicrhau mynediad hygyrch o’r safon orau i’n cleientiaid ar bob adeg, a phryd bynnag y mae’r galw. Mae ein hymagwedd bersonol yn golygu mai dim ond galwad ffôn i ffwrdd ydyn ni bob amser.

Ein tîm

Mae canran sylweddol o’n gweithwyr yn siaradwyr Cymraeg rhugl, ac rydym yn meithrin ac yn croesawu talent ifanc.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gweld cryfder mewn amrywiaeth ac yn ffynnu ar ystod o brofiadau. Rydym yn falch o ddiwylliant gwasanaethgar a chyfeillgar ein swyddfa, ac rydym yn cefnogi gweithgareddau ein tîm cymaint â phosibl, boed hynny’n fywyd teuluol, yn weithgareddau tu hwnt i’r byd gwaith neu’n angerdd tuag at faes o’r gyfraith.

Get in touch

Visit Website
View latest jobs