Equal Education Partners

South Wales / De Cymru
Education / Addysg

Equal Education Partners is a highly regarded education management company, whose clients include the Welsh and UK governments, schools and colleges across Wales and England, local authorities and other public bodies, including the Education Workforce Council. We have significant experience of supporting and delivering both classroom teaching and adult facilitation through various programmes, projects and interventions.

Graduates play an important role in the delivery of many of our partner projects, such as the Seren Mentoring Programme, as well as providing quality work placements for NQTs and tutors alongside a programme of professional development opportunities.

We also aim to harness the talent and enthusiasm of graduates to drive positive change and growth internally. We actively promote job openings to graduates, ensuring that they have the chance to join our team and thrive here. We value the fresh perspectives and innovative ideas that graduates bring, believing that they play a vital role in our continued success.

We’re a diverse, forward-thinking team made up of people who are ambitious just like you. It’s why we lead the way for better teacher pay, better training and better learning. It’s also why we’ll continue to push the boundaries to help you succeed as individuals and our partners within the education sector.

It’s about changing students’, teachers’, and tutors’ lives for the better. We strive to do this by connecting excellent teaching professionals with the best opportunities, by delivering high impact tutoring for disadvantaged learners and by forming innovative HE & STEM partnerships globally.

We’re passionate about education, but don’t just take our word for it, experience it with us.

Mae Equal Education Partners yn gwmni rheoli addysg uchel ei barch, gyda chleientiaid yn cynnwys llywodraethau Cymru a’r DU, ysgolion a cholegau ledled Cymru a Lloegr, awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill, gan gynnwys Cyngor y Gweithlu Addysg.

Mae gennym brofiad sylweddol o gefnogi a chyflwyno addysgu yn yr ystafell ddosbarth trwy amryw o raglenni, prosiectau ac ymyriadau.

Mae graddedigion yn chwarae rhan bwysig o fewn llawer o'n prosiectau partner, megis Rhaglen Fentora Seren, yn ogystal â darparu lleoliadau gwaith o safon i ANG a thiwtoriaid law yn llaw â’n rhaglen o gyfleoedd datblygiad proffesiynol.

Anelwn hefyd i gefnogi talent a brwdfrydedd graddedigion i ysgogi newid cadarnhaol a thwf yn fewnol. Rydym yn hyrwyddo ein swyddi newydd i raddedigion, gan sicrhau eu bod yn cael y cyfle i ymuno â'n tîm a ffynnu yma. Rydym yn gwerthfawrogi’r safbwyntiau ffres a’r syniadau arloesol y mae graddedigion yn gallu eu cynnig, gan gredu eu bod yn chwarae rhan hanfodol yn ein llwyddiant parhaus.

Rydym yn dîm amrywiol, blaengar sy’n cynnwys pobl uchelgeisiol yn union fel chi. Dyna pam ein bod yn arwain y ffordd ar gyfer gwell cyflog athrawon, gwell hyfforddiant a gwell dysgu. Dyma hefyd pam y byddwn yn parhau i wthio’r ffiniau i’ch helpu i lwyddo fel unigolion a’n partneriaid yn y sector addysg.

Mae’n ymwneud â newid bywydau myfyrwyr, athrawon a thiwtoriaid er gwell. Ymdrechwn i wneud hyn trwy gysylltu gweithwyr addysg proffesiynol rhagorol â'r cyfleoedd gorau, trwy ddarparu tiwtora effaith uchel i ddysgwyr difreintiedig a thrwy ffurfio partneriaethau AU a STEM arloesol yn fyd-eang.

Mae gennym angerdd dros addysg, ond peidiwch â chymryd ein gair ni am hynny, profwch hynny drwy gydweithio â ni.

Get in touch

Visit Website
View latest jobs