Back to Jobs

Apprentice / Prentis

Competitive
Llanon, Ceredigion
Contract

Company Overview:

Established in 1981, Pugh Computers are a close-knit team of 20 dedicated employees operating across three main areas: Software Licensing, Modern Workplace and Hybrid Meeting Spaces. Our Software Licensing business specialises in the education and charity sectors, with our more recent Modern Workplace and Hybrid Meeting Space business covering a broader customer base and are rapidly expanding.

Job Summary:

This is a trainee position offering a unique opportunity to gain hands-on practical experience across various departments within the company. This role is designed to provide the new team member with a broad understanding of the business operations, contributing to their professional development and growth within the industry.

Key Responsibilities:

 • Supporting the technical team in delivering high-quality services and solutions to customers, as well as internally for our team.
 • Assisting with internal technical support and customer-facing technical support cases by email and phone.
 • Assisting in the sales processes, including interacting with customers, processing orders and providing post-sales support.
 • Assisting the finance department with invoicing, budget tracking and financial reporting.
 • Contributing to marketing campaigns, market research and promotional activities.
 • Participating in training and development sessions to enhance skills and knowledge.
 • Collaborating with team members across different departments to achieve business objectives.
 • Performing administrative tasks and other assigned duties to support departmental operations.

Skills:

 • Strong desire and enthusiasm to learn, with a genuine interest in various aspects of business and technology.
 • Basic understanding of business operations and principles.
 • Strong communication and interpersonal skills.
 • Ability to work effectively in a team environment and independently when required.
 • Experience with Microsoft Office and other software.

Training & Development:

The Apprentice will receive ongoing training and mentorship, with opportunities to work closely with experienced professionals across different departments. We are committed to providing a supportive learning environment that fosters growth and development.

Career Path:

The Apprentice position is the starting point for a fulfilling and rewarding career within our company. With dedication and performance, there are opportunities for advancement into specialised roles within the preferred department.

What We Offer:

 • A competitive salary and benefits package, with opportunities for professional development and career advancement.
 • A dynamic and supportive work environment within a respected company known for honest and accurate advice.
 • The chance to be part of a vision for rapid growth in an exciting and evolving industry.

How to Apply:

Please submit your CV and a cover letter detailing your experience and suitability for this role to Angharad at angharad@pugh.co.uk.

To discuss this role further, please call us on 01974 200 200.

Deadline for applications: Monday 13th May 2024.

Trosolwg o'r Cwmni:

Wedi'i sefydlu ym 1981, mae Pugh Computers yn dîm clos o 20 o weithwyr ymroddedig sy'n gweithredu ar draws tri phrif faes: Trwyddedu Meddalwedd, Gweithle Modern a Mannau Cyfarfod Hybrid. Mae ein busnes Trwyddedu Meddalwedd yn arbenigo yn y sectorau addysg ac elusennol, gyda'n busnes Gweithle Modern a Man Cyfarfod Hybrid mwy diweddar yn cwmpasu sylfaen cwsmeriaid ehangach ac yn ehangu'n gyflym.

Crynodeb Swydd:

Mae hon yn swydd hyfforddai sy'n cynnig cyfle unigryw i ennill profiad ymarferol ar draws gwahanol adrannau o fewn y cwmni. Mae'r rôl hon wedi'i chynllunio i roi dealltwriaeth eang i'r aelod tîm newydd o weithrediadau busnes, gan gyfrannu at eu datblygiad proffesiynol a'u twf o fewn y diwydiant.

Cyfrifoldebau Allweddol:

• Cefnogi'r tîm technegol i ddarparu gwasanaethau ac atebion o ansawdd uchel i gwsmeriaid, yn ogystal ag yn fewnol ar gyfer ein tîm.

• Cynorthwyo gyda chymorth technegol mewnol ac achosion cymorth technegol sy'n wynebu cwsmeriaid drwy e-bost a thros y ffôn.

• Cynorthwyo yn y prosesau gwerthu, gan gynnwys rhyngweithio â chwsmeriaid, prosesu archebion a darparu cymorth ôl-werthu.

• Cynorthwyo'r adran gyllid gydag anfonebu, tracio cyllideb ac adrodd ariannol.

• Cyfrannu at ymgyrchoedd marchnata, ymchwil marchnad a gweithgareddau hyrwyddo.

• Cymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi a datblygu i wella sgiliau a gwybodaeth.

• Cydweithio ag aelodau tîm ar draws gwahanol adrannau i gyflawni amcanion busnes.

• Cyflawni tasgau gweinyddol a dyletswyddau eraill a neilltuwyd i gefnogi gweithrediadau adrannol.

Sgiliau:

• Awydd cryf a brwdfrydedd i ddysgu, gyda gwir ddiddordeb mewn gwahanol agweddau ar fusnes a thechnoleg.

• Dealltwriaeth sylfaenol o weithrediadau ac egwyddorion busnes.

• Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf.

• Y gallu i weithio'n effeithiol mewn amgylchedd tîm ac yn annibynnol pan fo angen.

• Profiad gyda Microsoft Office a meddalwedd arall.

Hyfforddiant a Datblygiad:

Bydd y Prentis yn derbyn hyfforddiant a mentoriaeth barhaus, gyda chyfleoedd i weithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol profiadol ar draws gwahanol adrannau. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu cefnogol sy'n meithrin twf a datblygiad.

Llwybr Gyrfa:

Y swydd Prentis yw’r man cychwyn ar gyfer gyrfa foddhaus a gwerth chweil yn ein cwmni. Gydag ymroddiad a pherfformiad, mae cyfleoedd i symud ymlaen i rolau arbenigol o fewn yr adran ddewisol.

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

• Pecyn cyflog a buddion cystadleuol, gyda chyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol a datblygiad gyrfa.

• Amgylchedd gwaith deinamig a chefnogol o fewn cwmni uchel ei barch sy'n adnabyddus am gyngor gonest a chywir.

• Y cyfle i fod yn rhan o weledigaeth ar gyfer twf cyflym mewn diwydiant cyffrous sy'n esblygu.

Sut i wneud cais:

Cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol yn manylu ar eich profiad a’ch addasrwydd ar gyfer y rôl hon i Angharad ar angharad@pugh.co.uk

I drafod y rôl hon ymhellach, ffoniwch ni ar 01974 200 200

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 13 Mai 2024

Pugh Computers
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now