Back to Jobs

Engineering Graduate Scheme / Cynllun Graddedigion Peirianneg

£29,000
Newport
Permanent 

Safran Seats – Graduate Scheme

Safran is a leading international high-technology group with two core business areas: aerospace and defence. Its 85,000 employees work across more than 276 locations and 27 countries, with limitless opportunity on offer within aerospace for the design, production and maintenance of aircraft landing gear, electrical systems and engine nacelles.

As one of the world’s most innovative companies, Safran develops everything from jet engines, landing systems and helicopter flight controls, through to optronic systems, nacelles, seats and interiors.

By joining Safran, you will have the chance to shape and influence our exciting future, as you learn from our experts and take part in groundbreaking projects.

Our Safran Seats Graduate Programme

Safran Seats is one of the world’s leading suppliers of aircraft seating and globally has over one million seats equipping the fleets of major airlines. In the UK, we have three sites collectively employing over 800 highly skilled people, with the majority based in South Wales. In the UK, we specialise solely in First and Business Class products, providing an end-to-end service, which encompasses product design, engineering, manufacture and in-service support to the airline while the seat is in-service.

Joining our team, you will be welcomed into a culture of continuous innovation in a cutting-edge engineering and manufacturing environment. You will undertake a two-year Graduate programme consisting of a number of placements within the research and technology, engineering, manufacturing and aftermarket functions, helping you to fully experience and understand Safran seats, and the work we do.

People development is a top priority for Safran as a multinational corporation. Our people are our most valued asset, as we aim to deliver high performing, safer, and more environmentally friendly technology solutions. Safran continually invest in developing our employees’ skills and expertise and support them throughout their careers.

What will I be doing on this graduate programme?

You will be joining Safran’s sites in Cwmbran and Newport, made up of a diverse range of teams including materials and processing, mechanical and electrical design, stress and weights analytics, compliance and test and engineering projects. You will be aligned to a specific business area within Safran Seats but complete rotations around each area of the organisation to gain experience; personalised to your own technical preference. During your two-year graduate scheme, you could be involved in teams such as:

 • Development Team, where you will support work on projects spanning from concept design, demonstration, development, qualification, and production, through to customer in-service support.
 • Design & Analysis team, where you will work on technical design for seating systems.
 • Production Engineering Teams, working with the operations department, to identify and implement efficiency and process savings.

What is on offer?

 • A £29k starting salary, plus access to benefits including employee assistance programme, competitive pension scheme etc.
 • Fantastic training opportunities through our Engineering development school, dedicated 1-1 mentors and a wider support network and Safran University courses, as well as ongoing support from our Safran technical experts and previous graduates being available as support buddies.
 • A flexible work/life balance (your working week is finished by 1.30pm on a Friday!)
 • The chance to support Safran in roles outside of your day job, from travelling to careers fairs, going to events such as STEM outreach activities, other sporting activities and more.

What do I need?

 • A bachelor’s degree in Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Aerospace Engineering or Manufacturing Engineering
 • Based in Bristol or the South-Wales areas, or willing to re-locate to the local area.

What happens next?

 • Stage 1: Application questions
 • Stage 2: Informal Teams interview
 • Stage 3: Assessment Day (4th or 11th June)

We have six opportunities available starting September 2024.

Apply with Venture Graduates today!

Seddi Safran – Cynllun Graddedigion

Mae Safran yn grŵp uwch-dechnoleg rhyngwladol blaenllaw gyda dau faes busnes craidd: awyrofod ac amddiffyn. Mae ei 85,000 o weithwyr yn gweithio ar draws mwy na 276 o leoliadau a 27 o wledydd, gyda chyfleoedd di-ben-draw ar gael o fewn awyrofod ar gyfer dylunio, cynhyrchu, a chynnal a chadw offer glanio awyrennau, systemau trydanol a nacelles injan.

Fel un o gwmnïau mwyaf arloesol y byd, mae Safran yn datblygu popeth o beiriannau jet, systemau glanio a rheolyddion hedfan hofrennydd, i systemau optronig, nacelles, seddi a thu mewn.

Drwy ymuno â Safran, cewch gyfle i lunio a dylanwadu ar ein dyfodol cyffrous, wrth i chi ddysgu gan ein harbenigwyr a chymryd rhan mewn prosiectau arloesol.

Ein Rhaglen Graddedigion Seddi Safran

Mae Safran Seats yn un o'r prif gyflenwyr seddi awyrennau yn y byd ac, yn fyd-eang, mae ganddo nhw dros filiwn o seddi sy’n arfogi fflydoedd y prif gwmnïau hedfan. Yn y DU, mae gennym dri safle sy’n cyflogi dros 800 o bobl medrus iawn, gyda’r mwyafrif wedi’u lleoli yn Ne Cymru. Yn y DU, rydym yn arbenigo mewn cynhyrchion Dosbarth Cyntaf a Busnes yn unig, gan ddarparu gwasanaeth pen-i-ben, sy'n cwmpasu dylunio cynnyrch, peirianneg, gweithgynhyrchu a chymorth mewn swydd i'r cwmni hedfan tra bod y sedd mewn gwasanaeth.

Gan ymuno â'n tîm, cewch eich croesawu i ddiwylliant o arloesi parhaus mewn amgylchedd peirianneg a gweithgynhyrchu blaengar. Byddwch yn ymgymryd â rhaglen Graddedig dwy flynedd sy'n cynnwys nifer o leoliadau o fewn swyddogaethau ymchwil a thechnoleg, peirianneg, gweithgynhyrchu ac ôl-farchnad, gan eich helpu i gael profiad llawn a deall seddi Safran, a'r gwaith a wnawn.

Mae datblygu pobl yn brif flaenoriaeth i Safran fel corfforaeth amlwladol. Ein pobl yw ein hased mwyaf gwerthfawr, wrth i ni anelu at ddarparu datrysiadau technoleg sy'n perfformio'n dda, yn fwy diogel ac yn fwy ecogyfeillgar. Mae Safran yn buddsoddi’n barhaus mewn datblygu sgiliau ac arbenigedd ein gweithwyr ac yn eu cefnogi trwy gydol eu gyrfaoedd.

Beth fyddaf yn ei wneud ar y rhaglen graddedigion hon?

Byddwch yn ymuno â safleoedd Safran yng Nghwmbrân a Chasnewydd, sy’n cynnwys ystod amrywiol o dimau gan gynnwys deunyddiau a phrosesu, dylunio mecanyddol a thrydanol, dadansoddeg straen a phwysau, cydymffurfiad a phrosiectau prawf a pheirianneg. Byddwch wedi'ch alinio i faes busnes penodol o fewn Seddi Safran ond yn cwblhau cylchdroadau o amgylch pob rhan o'r sefydliad i ennill profiad; personol i'ch dewis technegol eich hun. Yn ystod eich cynllun graddedigion dwy flynedd, gallech fod yn rhan o dimau fel:

Tîm Datblygu, lle byddwch yn cefnogi gwaith ar brosiectau sy'n ymestyn o ddylunio cysyniad, arddangos, datblygu, cymhwyso, a chynhyrchu, hyd at gymorth mewn swydd i gwsmeriaid.

Tîm Dylunio a Dadansoddi, lle byddwch yn gweithio ar ddylunio technegol ar gyfer systemau seddi.

Timau Peirianneg Cynhyrchu, gan weithio gyda'r adran weithrediadau, i nodi a gweithredu arbedion effeithlonrwydd a phrosesu.

Beth sydd ar gael?

Cyflog cychwynnol o £29k, ynghyd â mynediad at fuddion gan gynnwys rhaglen cymorth gweithwyr, cynllun pensiwn cystadleuol ac ati.

Cyfleoedd hyfforddi gwych trwy ein hysgol datblygu Peirianneg, mentoriaid 1-1 ymroddedig a rhwydwaith cefnogi ehangach a chyrsiau Prifysgol Safran, yn ogystal â chefnogaeth barhaus gan ein harbenigwyr technegol Safran a graddedigion blaenorol sydd ar gael fel cyfeillion cymorth.

Cydbwysedd gwaith/bywyd hyblyg (mae eich wythnos waith wedi gorffen erbyn 1.30pm ar ddydd Gwener!)

Y cyfle i gefnogi Safran mewn rolau y tu allan i'ch swydd bob dydd, o deithio i ffeiriau gyrfaoedd, mynd i ddigwyddiadau fel gweithgareddau allgymorth STEM, gweithgareddau chwaraeon eraill a mwy.

Beth sydd ei angen arnaf?

Gradd baglor mewn Peirianneg Fecanyddol, Peirianneg Drydanol, Peirianneg Awyrofod neu Beirianneg Gweithgynhyrchu

Bod wedi'ch leoli ym Mryste neu ardaloedd De Cymru, neu'n barod i adleoli i'r ardal leol.

Venture
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now