Back to Jobs

Flood and Coastal Erosion Risk Management Officer x 4 / Swyddog Rheoli Risg Llifogydd a’r Arfordir x 4

£36,648 -£39,186
Ty Dewi Sant, Ewloe
Permanent 

Flintshire is currently developing its Flood Risk Management Team with significant opportunities available. As a team member we
want someone with the right combination of technical, organisational, and practical qualities and experience to help support the
work of our Flood and Coastal Erosion Risk Management Team (FCERM).


The Council acts as both the Lead Local Flood Authority (LLFA) and the SuDs Approving Body (SAB), and with your initiative and
drive you will support the Team Manager in developing and delivering a successful FCERM service. You will provide the necessary
capability, knowledge, enthusiasm and commitment to make a positive contribution and impact, with opportunities to specialise
and/or gain general experience across the service.


Applicants should be able to demonstrate an ability to assess, co-ordinate and deliver, and be educated to degree, diploma,
HNC/HND or higher-level qualification in Civil or Environmental Engineering, Science or similar discipline. Candidates should have
sound technical and/or practical knowledge of drainage systems, delivery of capital schemes and flood risk management, with a
background in the technical approval of works also being desirable, or have a real aptitude to develop and learn in the role.

Welsh speaking and writing skills are desirable.


As one of the largest employers in Flintshire, we offer a minimum of 34 days’ (pro rata) annual leave including bank holidays,
increasing up to 41 days (pro rata) • Access to the Local Government Pension Scheme • Generous family friendly and work-life
balance schemes • Hybrid working (role specific) • Access to a range of development opportunities • Free employee assistance
programme (EAP) • Cycle to Work Scheme • Discounts across UK retailers.

In this role you can benefit from our flexible working hours policy.


For more information or an informal discussion please contact:
Paul Reeves, Flood and Coastal Erosion Risk Manager, email: paul.reeves@flintshire.gov.uk
Andy Roberts, Service Manager Strategy, email: andy.roberts@flintshire.gov.uk

Ar hyn o bryd mae Sir y Fflint yn datblygu ei Dîm Rheoli Risg Llifogydd ac mae nifer sylweddol o gyfleoedd ar gael. Fel aelod o’r
tîm, mae arnom ni eisiau rhywun sydd â'r cyfuniad cywir o rinweddau technegol, sefydliadol ac ymarferol a’r profiad i helpu cefnogi
gwaith ein Tîm Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol.


Mae’r Cyngor yn gweithredu fel Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol yn ogystal â Chorff Cymeradwyo Systemau Draenio
Cynaliadwy, a gyda’ch menter a’ch gallu byddwch yn cefnogi Rheolwr y Tîm gyda datblygu a chyflawni gwasanaeth Rheoli Risg
Llifogydd ac Erydu Arfordirol llwyddiannus. Byddwch yn darparu’r gallu, gwybodaeth, brwdfrydedd ac ymrwymiad angenrheidiol i
wneud cyfraniad cadarnhaol yn ogystal ag effaith, gyda chyfleoedd i arbenigo ac/neu ennill profiad cyffredinol ar draws y
gwasanaeth.


Dylai ymgeiswyr fod â’r gallu i asesu, cydlynu a chyflawni, a meddu ar radd, diploma, HNC/HND neu gymhwyster lefel uwch mewn
Peirianneg Sifil neu Amgylcheddol, Gwyddoniaeth neu ddisgyblaeth debyg. Dylai ymgeiswyr fod â gwybodaeth dechnegol a/neu
ymarferol gadarn o systemau draenio, darparu cynlluniau cyfalaf a rheoli perygl llifogydd, gyda chefndir mewn cymeradwyo gwaith
yn dechnegol hefyd yn ddymunol, neu â dawn wirioneddol i ddatblygu a dysgu yn y swydd.


Mae sgiliau siaradac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol.


Fel un o’r cyflogwyr mwyaf yn Sir y Fflint, rydym ni’n cynnig isafswm o 34 diwrnod o wyliau blynyddol, gan gynnwys wyliau Banc,
sy’n cynyddu i 41 diwrnod • Mynediad at y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol • Cynlluniau hael sy’n styriol o deuluoedd a
chydbwysedd bywyd a gwaith • Gweithio’n hybrid (swyddi penodol) • Cewch fanteisio ar mrywiaeth o gyfleoedd datblygu • Rhaglen
cymorth i weithwyr yn rhad ac am ddim • Cynllun Beicio i’r Gwaith • Gostyngiadau ar draws masnachwyr y DU.


Yn y rôl hon gallwch elwa ar ein polisi oriau gweithio hyblyg.


I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:
Paul Reeves, Rheolwr Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol, e-bost: paul.reeves@flintshire.gov.uk
Andy Roberts, Strategaeth Rheolwr Gwasanaeth, e-bost: andy.roberts@flintshire.gov.uk

Cyngor Sir y Fflint / Flintshire County Council
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now