Back to Jobs

Graduate Engineer / Peiriannydd Graddedig

Monmouth
Permanent 

Siltbuster is looking for enthusiastic Engineering, Science or Environmental Graduates to join our dynamic, growing, and supportive team on a permanent basis.

As a Siltbuster Graduate, you will be (initially) based at our Monmouth Head Office / Centre of Excellence where you will spend time with each department (Technical, Sales, Design [Mechanical or Electrical], R&D, Projects and Ops) to help develop and understand each facet of the business.

Working closely with your assigned mentor, you will then be given the chance to specialise within your chosen field / department; where you will be provided with the opportunity to further develop and refine your skills and experience accordingly.

At Siltbuster, you will build on the skills and knowledge developed during your degree – adding industry specific experience and capabilities.  We ensure you have the right support and experience to thrive in your role, and progress at a pace that is most appropriate for you.

About us & our business

Siltbuster Ltd is the UK’s leading responsive wastewater treatment company, serving an extensive range of Clients across the UK and Overseas. “Water Quality Matters” - the business ensures that environmental protection is provided by delivering complete package plant solutions to a breadth of sectors.

From our dedicated, purpose-built facility located on our own 10-acre site, we develop, engineer and manufacture, patent protected, market leading, products through our in-house R&D and design teams.  By utilising our in-house laboratories, expertise, and workshop capabilities, Siltbuster solutions are proven, cost-effective, compliant, and environmentally beneficial.  

Our projects, fleet services and remote field engineering teams, ensure complete customer satisfaction whether an individual rental unit or a complete, permanent, turnkey solution.

About The Role

Technical excellence is at the core of everything we do; our graduates are fundamental to building on this and our continued success.

You will report directly to your dedicated mentor and initial responsibilities will include:

 • Conduct technical evaluations, interpretation and reporting of information presented from site investigations, laboratory results or client issued data.
 • Generate and develop technical designs and sales enquiries through proactive engagement of customers, conducting necessary site visits / investigations in identifying Clients requirements and scoping most appropriate treatment solution.
 • Assist in design, delivery and commissioning of solutions including production of standard deliverables (P&IDs, Outline Drawings, Control Philosophies, HAZOPs etc.)
 • Search and implement new technologies, processes & product partners to ensure optimal solutions & opportunity close out
 • Assist in identification and evaluation of potential R&D opportunities to further improve/develop solutions offered across all products & sectors.
 • Represent Company at meetings giving presentations and training if appropriate
 • Learn cross departmental specific skills and activities as applicable.

The business has grown significantly over the last few years; reaching a wider client base and enhancing the levels of service that we provide.  Therefore, we seeking to continue to build our team; investing in skills, knowledge & experience to not only enhance the services we can provide, but support career paths helping develop and engage our staff for the sustained growth of the business.

About you

We are seeking candidates who are passionate about making a difference in the water-environmental sector, with practical and positive outlook. Knowledge of wastewater treatment is preferable, however, what matters most is your enthusiasm to contribute to a make a difference to providing a responsive approach to wastewater treatment solutions.

You will have keen interest in Water / Wastewater treatment and identifying optimum solutions.  You have the ability to prioritise workloads to meet deadlines and a strong attention to detail.

Qualifications, Skills & Experience

 • Engineering or Science degree in civil / mechanical / chemical / wastewater / environmental or other directly related degree
 • Excellent technical, analysis, data interpretation skills & in identifying project / client needs
 • Report writing & documentation development skills
 • A basic understanding the key elements associated with Wastewater treatment and applicable design standards is preferential
 • Competent in the use of Office 365 notably Excel and Word.
 • Full UK driving licence preferential

What we can offer you

We understand balancing work and life commitments isn’t always easy, that’s why we’ve designed our benefits package to support you in all areas of life.

 • Competitive salary and eligibility for company bonus scheme
 • 25 days holiday + 8 Bank Holidays with increasing annual leave entitlement for long service
 • Medicash Scheme – medical expenses scheme (access to 24hour online GP services)
 • Pension scheme
 • Employee assistance programme (EAP) & access to Mental Health First Aiders
 • Employee Discount Scheme (discounts/vouchers for supermarkets, high street shops, holidays and more)
 • Employee Referral Scheme
 • Mentoring & support for development and training – including professional chartership
 • Free on-site parking, with employee EV charging available.

EDI Statement

Siltbuster Ltd is committed to encouraging equality, diversity, and inclusion among our workforce, and eliminating unlawful discrimination.

We value transparency, respecting others and understanding differences. We give full and fair consideration to all applicants, regardless of age, disability, gender reassignment, race, religion or belief, sex, sexual orientation, marriage and civil partnership, and pregnancy and maternity.

As part of your recruitment journey, we are happy to support requests for reasonable adjustments.

Mae Siltbuster yn chwilio am Raddedigion Peirianneg, Gwyddoniaeth neu Amgylchedd brwdfrydig i ymuno â'n tîm deinamig a chefnogol yn barhaol. Fel un o raddedigion Siltbuster, byddwch (i ddechrau) wedi'ch lleoli yn ein Prif Swyddfa / Canolfan Ragoriaeth yn Nhrefynwy lle byddwch yn treulio amser gyda phob adran (Technegol, Gwerthu, Dylunio [Mecanyddol neu Drydanol], Ymchwil a Datblygu, Prosiectau a Gweithrediadau) i helpu i ddatblygu a deall pob agwedd ar y busnes. Gan weithio'n agos gyda'ch mentor penodedig, byddwch wedyn yn cael y cyfle i arbenigo yn eich maes / adran ddewisol; lle byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu a mireinio eich sgiliau a'ch profiad ymhellach yn unol â hynny. Yn Siltbuster, byddwch yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth a ddatblygwyd yn ystod eich gradd - gan ychwanegu profiad a galluoedd sy'n benodol i'r diwydiant. Rydym yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth a’r profiad cywir i ffynnu yn eich rôl, a symud ymlaen ar gyflymder sydd fwyaf priodol i chi.

Amdanom ni a'n busnes

Siltbuster Ltd yw cwmni trin dŵr gwastraff ymatebol mwyaf blaenllaw’r DU, sy’n gwasanaethu ystod eang o Gleientiaid ledled y DU a Thramor. “Materion Ansawdd Dŵr” - mae'r busnes yn sicrhau bod amddiffyniad amgylcheddol yn cael ei gyflawni trwy ddarparu datrysiadau peiriannau pecyn-cyflawn i ystod o sectorau. O'n cyfleuster pwrpasol, sydd wedi'i leoli ar ein safle 10 erw ein hunain, rydym yn datblygu, peiriannu a gweithgynhyrchu cynhyrchion wedi'u diogelu gan batent, sy'n arwain y farchnad, trwy ein timau ymchwil a datblygu a dylunio mewnol. Trwy ddefnyddio ein labordai mewnol, ein harbenigedd, a'n galluoedd gweithdy, mae datrysiadau Siltbuster wedi'u profi, yn gost-effeithiol, yn cydymffurfio, ac yn fuddiol i'r amgylchedd. Mae ein prosiectau, gwasanaethau fflyd a thimau peirianneg maes anghysbell, yn sicrhau boddhad cwsmeriaid llwyr boed yn uned rentu unigol neu'n ddatrysiad un contractwr cyflawn, parhaol.

Am Y Rôl

Mae rhagoriaeth dechnegol wrth wraidd popeth a wnawn; mae ein graddedigion yn hanfodol i adeiladu ar hyn a'n llwyddiant parhaus. Byddwch yn adrodd yn uniongyrchol i'ch mentor ymroddedig a bydd cyfrifoldebau cychwynnol yn cynnwys:

 • Cynnal gwerthusiadau technegol a dehongli ac adrodd ar wybodaeth a gyflwynir o ymchwiliadau safle, canlyniadau labordy neu ddata a gyhoeddir gan gleientiaid.
 • Cynhyrchu a datblygu dyluniadau technegol ac ymholiadau gwerthu trwy ymgysylltu'n rhagweithiol â chwsmeriaid, cynnal ymweliadau safle / ymchwiliadau angenrheidiol i nodi gofynion Cleientiaid a chwmpasu'r datrysiad triniaeth mwyaf priodol.
 • Cynorthwyo i ddylunio, darparu a chomisiynu datrysiadau gan gynnwys cynhyrchu nwyddau safonol (P&IDs, Lluniadau Amlinellol, Rheolaeth Athroniaethau, HAZOPs ac ati)
 • Ymchwilio a gweithredu technolegau, prosesau a phartneriaid cynnyrch newydd i sicrhau'r atebion a'r cyfleoedd gorau posibl
 • Cynorthwyo i nodi a gwerthuso cyfleoedd Ymchwil a Datblygu posibl i wella/datblygu ymhellach yr atebion a gynigir ar draws yr holl gynhyrchion a sectorau.
 • Cynrychioli'r Cwmni mewn cyfarfodydd a rhoi cyflwyniadau a hyfforddiant os yw'n briodol.
 • Dysgu sgiliau a gweithgareddau trawsadrannol penodol fel y bo'n berthnasol.

Mae'r busnes wedi tyfu'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf; yn cyrraedd sylfaen cleientiaid ehangach a gwella'r lefelau gwasanaeth a ddarparwn. Felly, rydym yn ceisio parhau i adeiladu ein tîm; buddsoddi mewn sgiliau, gwybodaeth a phrofiad nid yn unig i wella’r gwasanaethau y gallwn eu darparu, ond hefyd i gefnogi llwybrau gyrfa gan helpu i ddatblygu ac ymgysylltu â’n staff ar gyfer twf parhaus y busnes.

Amdanat ti

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n frwd dros wneud gwahaniaeth yn y sector dŵr-amgylcheddol, gyda rhagolygon ymarferol a chadarnhaol. Mae gwybodaeth am drin dŵr gwastraff yn well, fodd bynnag, yr hyn sydd bwysicaf yw eich brwdfrydedd i gyfrannu at wneud gwahaniaeth i ddarparu ymagwedd ymatebol at atebion trin dŵr gwastraff. Bydd gennych ddiddordeb brwd mewn trin Dŵr / Dŵr Gwastraff a nodi'r atebion gorau posibl. Mae gennych y gallu i flaenoriaethu llwythi gwaith i gwrdd â therfynau amser a sylw cryf i fanylion.

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad

 • Gradd Peirianneg neu Wyddoniaeth mewn sifil / mecanyddol / cemegol / dŵr gwastraff / amgylcheddol neu radd arall sy'n uniongyrchol gysylltiedig
 • Sgiliau technegol, dadansoddi, dehongli data rhagorol ac wrth nodi anghenion prosiect / cleient
 • Sgiliau ysgrifennu adroddiadau a datblygu dogfennaeth
 • Mae dealltwriaeth sylfaenol o'r elfennau allweddol sy'n gysylltiedig â thrin Dŵr Gwastraff a safonau dylunio cymwys yn ffafriol
 • Cymwys yn y defnydd o Office 365 yn arbennig Excel a Word.
 • Trwydded yrru lawn y DU yn ffafriol

Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi

Rydym yn deall nad yw cydbwyso ymrwymiadau bywyd a gwaith bob amser yn hawdd, a dyna pam rydym wedi dylunio ein pecyn buddion i’ch cefnogi ym mhob agwedd o fywyd:

 • Cyflog cystadleuol a chymhwysedd ar gyfer cynllun bonws cwmni
 • 25 diwrnod o wyliau + 8 Gŵyl Banc gyda hawl i fwy owyliau blynyddol am wasanaeth hir
 • Cynllun Medicash – cynllun costau meddygol (mynediad i wasanaethau meddyg teulu ar-lein 24 awr)
 • Cynllun pensiwn
 • Rhaglen cymorth i weithwyr (EAP) a mynediad at Gymorthyddion Cyntaf Iechyd Meddwl
 • Cynllun Gostyngiad i Weithwyr (gostyngiadau/talebau ar gyfer archfarchnadoedd, siopau stryd fawr, gwyliau a mwy)
 • Cynllun Cyfeirio Gweithwyr
 • Mentora a chefnogaeth ar gyfer datblygiad a hyfforddiant – gan gynnwys siarteriaeth broffesiynol
 • Parcio am ddim ar y safle, gyda gwefru cerbydau trydan ar gael i weithwyr.

Datganiad EDI

Mae Siltbuster Ltd wedi ymrwymo i annog cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ymhlith ein gweithlu, a dileu gwahaniaethu anghyfreithlon. Rydym yn gwerthfawrogi tryloywder, parchu eraill a deall gwahaniaethau. Rydym yn rhoi ystyriaeth lawn a theg i bob ymgeisydd, waeth beth fo'u hoedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas a phartneriaeth sifil, a beichiogrwydd a mamolaeth. Fel rhan o'ch taith recriwtio, rydym yn hapus i gefnogi ceisiadau am addasiadau rhesymol.

Venture
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now