Back to Jobs

Trainee Solicitor Programme

Cardiff
Grad scheme

Applications for our March 2023 and September 2023 training contracts are now open. The closing date for applications is 31 July 2022.

At Darwin Gray our biggest strength is our people – our legal experts and brilliant support staff are key to our rapid growth and reputation as one of the best commercial law firms in Wales. For this reason, the individuals selected for our Trainee Solicitor Programme must be more than just talented lawyers and academically gifted; they must also have the ambition and commitment to continue to strengthen the firm and become part of our future.

Based in our Cardiff office and guided by our Partners and experienced solicitors, our trainees undertake an exciting and extensive two-year training programme in a supportive and challenging environment. Undertaking seats in a variety of practice areas, our trainees gain first-hand experience of the commercial world in which we operate, acting for multinational companies, property developers, public sector organisations, individuals and many more in between. Our in-house training, along with the fully-funded Professional Skills Course, ensures our trainees hone the skills, knowledge and expertise they need to qualify as a solicitor and with a view to becoming a key asset at Darwin Gray.

Ongoing trainee progression is essential for both our trainees and forus, so our trainees attend regular appraisals to discuss and review their progress, identify the skills they need to develop, and highlight the strengths they want to build upon. Our internal mentoring scheme ensures that all of our trainees are also matched up with a senior colleague to provide advice and personal support and help maximise their potential.

How to apply

In 2023, toreflect our recent growth, we will have one intake to our Trainee Solicitor Programme in March 2023, and another in September 2023. If you have already completed your LPC, or you will have done so by either of our intake dates, and you think you are the perfect fit for Darwin Gray, please send a CV and a covering letter to rbains@darwingray.com. The closing date for applications is31 July 2022.

What happens next?

We will review all of our applications once the closing date has passed. If you are shortlisted, we will invite you to undertake an assessment exercise, which will consist of legal and commercial problems which will assess your suitability for our programme.

Applicants who successfully pass the assessment exercise will then be invited to attend an interview with a panel made up of Partners and senior solicitors. At the interview, we will be assessing your ability to communicate effectively, to stay calm under pressure, to engage in challenging and thought-provoking debate, and to formulate a compelling, rational and reasoned argument.

The dates are yet to be finalised but we anticipate the interviews taking place later in 2022.

If you have any questions, please do not hesitate to email Ranj Bains on rbains@darwingray.com. We look forward to receiving your application.

Rydyn ni nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer ein contractau hyfforddi ym mis Mawrth 2023 a mis Medi 2023. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 31 Gorffennaf 2022.

Ein cryfder mwyaf yn Darwin Gray yw ein pobl – mae ein harbenigwyr cyfreithiol a’n staff cymorth gwych yn allweddol i’n twf cyflym a’n henw da fel un o gwmnïau cyfraith fasnachol gorau’r wlad. Am y rheswm hwn, mae’n rhaid i’r unigolion a gaiff eu dewis ar gyfer ein Rhaglen Cyfreithwyr dan Hyfforddiant fod yn fwy na dim ond cyfreithwyr dawnus academaidd; rhaid iddyn nhw gael yr uchelgais a'r ymrwymiad i barhau i gryfhau'r cwmni a dod yn rhan o'n dyfodol.

Mae ein cyfreithwyr dan hyfforddiant wedi’u lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ac maent yn cael eu harwain gan ein Partneriaid a chyfreithwyr profiadol, yn dilyn rhaglen hyfforddi ddwy flynedd gyffrous a helaeth mewn amgylchedd cefnogol a heriol. Drwy brofi gwaith mewn amrywiaeth o feysydd ymarfer, bydd ein cyfreithwyr dan hyfforddiant yn cael profiad uniongyrchol o'r byd masnachol rydyn ni’n gweithredu ynddo, a byddan nhw’n cael cyfle i weithredu ar ran cwmnïau amlwladol, datblygwyr eiddo, sefydliadau sector cyhoeddus, unigolion a llawer mwy. Mae ein hyfforddiant mewnol, ynghyd â’r Cwrs Sgiliau Proffesiynol sydd wedi’i ariannu yn llawn, yn sicrhau bod ein cyfreithwyr dan hyfforddiant yn datblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r arbenigedd sydd eu hangen arnyn nhw i gymhwyso fel cyfreithiwr gyda’r bwriad o ddod yn ased allweddol yn Darwin Gray.

Mae cynnydd parhaus hyfforddeion yn hanfodol i'n hyfforddeion ac i ni, felly mae ein cyfreithwyr dan hyfforddiant yn mynychu arfarniadau rheolaidd i drafod ac adolygu eu cynnydd, nodi'r sgiliau y mae angen iddyn nhw eu datblygu, ac amlygu'r cryfderau maen nhw am adeiladu arnynt. Mae ein cynllun mentora mewnol yn sicrhau bod pob un o'n cyfreithwyr dan hyfforddiant yn cael eu paru ag uwch gydweithiwr i roi cyngor a chymorth personol a helpu i fanteisio i'r eithaf ar eu potensial.

Sut i wneud cais

I adlewyrchu ein twf diweddar, byddwn yn cynnig dwy Raglen Cyfreithwyr dan Hyfforddiant yn 2023, un ym mis Mawrth 2023, ac un arall ym mis Medi 2023. Os ydych eisoes wedi cwblhaueich Cwrs Ymarfer y Gyfraith, neu os byddwch wedi gwneud hynny erbyn y naill ddyddiad derbyn neu'r llall, a'ch bod yn meddwl eich bod yn berffaith ar gyfer Darwin Gray, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at rbains@darwingray.com. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 31 Gorffennaf 2022.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Byddwn yn adolygu ein holl geisiadau ar ôl y dyddiad cau. Os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer, byddwn yn eich gwahodd i gynnal ymarfer asesu, a fydd yn cynnwys problemau cyfreithiol a masnachol a fydd yn asesu eich addasrwydd ar gyfer ein rhaglen. Yna bydd ymgeiswyr sy'n llwyddo yn yr ymarfer asesu yn cael eu gwahodd i gyfweliad gyda phanel sy'n cynnwys Partneriaid ac uwchgyfreithwyr. Yn y cyfweliad, byddwn yn asesu eich gallu i gyfathrebu’n effeithiol, i beidio â chynhyrfu o dan bwysau, i gymryd rhan mewn dadl heriol sy’n ysgogi’r meddwl, ac i lunio dadl gymhellol, synhwyrol a rhesymegol. Nid yw’r dyddiadau terfynol wedi’u pennu eto, ond rydyn ni’n rhagweld y bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ddiweddarach yn 2022. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â Ranj Bains, rbains@darwingray.com. Rydyn ni'n edrych ymlaen at dderbyn eich cais.

Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now