Darogan 2021: A Year in Review

Darogan Talent

Happy New Year!

2021 was a memorable year for Darogan: our first full year of operating since our launch in late 2020. At the beginning of this new year we wanted to take some time to reflect on some of the highlights over the last year.

A growing list of employers: Over the course of the year, it has been a pleasure to see more and more employers using our services to promote their graduate opportunities in Wales. In 2021 we saw the likes of Transport for Wales, The Celtic Collection, and Q5 advertising their roles on our platform. You can find a full list of the amazing organisations who have partnered with us here.

Students and grads using the platform: It has also been great to seeing a growing numbers of students and graduate using Darogan’s services to explore the wealth of careers opportunities that are available in Wales. It is always a special moment for us when we hear the stories of students and recent graduates who have found their next role by using Darogan. If you are a student or graduate looking for career opportunities in Wales, please visit the job board and sign up to the members area.

Growing Social Media presence: Our following has grown across all of our platforms in 2021, with hundreds of followers across our major platforms. Make sure to follow us on Twitter, Facebook, LinkedIn, and Instagram for all the latest news and updates.

Events: We also hosted a range of events throughout the year, notably with student societies – including Oxford, UCL and Warwick. We loved hearing your experiences of trying to find roles in Wales and how we could help. We also hosted an event for Wales Week in London, bringing together experts from Acorn Recruitment, Cardiff Capital Region and Admiral on the graduate economy to discuss the ‘brain drain’.

Improvements to the website: If you haven’t been on the website for a while, it’s worth paying it a visit. Over the last year the website has undergone significant improvements, with more developments on the way including for our job board. We are committed to making the experience of finding graduate roles in Wales as smooth as possible.

Wales Start-Up Award Nominee: One of this year’s highlights was our nomination for a Wales Start-Up Award, under the Rising Star category. It was a privilege to receive this recognition for our work, and to learn about the amazing entrepreneurship going on in Wales.

Making headlines: We have been delighted to continue featuring in Welsh media throughout 2021, including profiles of Darogan in Golwg and our comments regarding Welsh Government strategy on the brain drain, as covered by the BBC and The National Wales.

Looking ahead to the months ahead, we have some big plans about the future of Darogan. We want to continue building our network and building the business – and we can only do so with your help. Get in touch with us if you want anything more from our service, or to find out how we can help you find your ideal role in Wales.


Happy New Year!

2021 was a memorable year for Darogan: our first full year of operating since our launch in late 2020. At the beginning of this new year we wanted to take some time to reflect on some of the highlights over the last year.

A growing list of employers: Over the course of the year, it has been a pleasure to see more and more employers using our services to promote their graduate opportunities in Wales. In 2021 we saw the likes of Transport for Wales, The Celtic Collection, and Q5 advertising their roles on our platform. You can find a full list of the amazing organisations who have partnered with us here.

Students and grads using the platform: It has also been great to seeing a growing numbers of students and graduate using Darogan’s services to explore the wealth of careers opportunities that are available in Wales. It is always a special moment for us when we hear the stories of students and recent graduates who have found their next role by using Darogan. If you are a student or graduate looking for career opportunities in Wales, please visit the job board and sign up to the members area.

Growing Social Media presence: Our following has grown across all of our platforms in 2021, with hundreds of followers across our major platforms. Make sure to follow us on Twitter, Facebook, LinkedIn, and Instagram for all the latest news and updates.

Events: We also hosted a range of events throughout the year, notably with student societies – including Oxford, UCL and Warwick. We loved hearing your experiences of trying to find roles in Wales and how we could help. We also hosted an event for Wales Week in London, bringing together experts from Acorn Recruitment, Cardiff Capital Region and Admiral on the graduate economy to discuss the ‘brain drain’.

Improvements to the website: If you haven’t been on the website for a while, it’s worth paying it a visit. Over the last year the website has undergone significant improvements, with more developments on the way including for our job board. We are committed to making the experience of finding graduate roles in Wales as smooth as possible.

Wales Start-Up Award Nominee: One of this year’s highlights was our nomination for a Wales Start-Up Award, under the Rising Star category. It was a privilege to receive this recognition for our work, and to learn about the amazing entrepreneurship going on in Wales.

Making headlines: We have been delighted to continue featuring in Welsh media throughout 2021, including profiles of Darogan in Golwg and our comments regarding Welsh Government strategy on the brain drain, as covered by the BBC and The National Wales.

Looking ahead to the months ahead, we have some big plans about the future of Darogan. We want to continue building our network and building the business – and we can only do so with your help. Get in touch with us if you want anything more from our service, or to find out how we can help you find your ideal role in Wales.


Darogan 2021: Adolygu’r Flwyddyn 

Blwyddyn Newydd Dda!

Roedd 2021 yn flwyddyn gofiadwy i Darogan: ein blwyddyn lawn gyntaf o weithredu ers inni lansio ar ddiwedd 2020. Ar ddechrau’r flwyddyn newydd hon roeddem am gymryd peth amser i fyfyrio ar rai o uchafbwyntiau’r flwyddyn ddiwethaf.

Rhestr gynyddol o gyflogwyr: Yn ystod y flwyddyn, mae wedi bod yn bleser gweld mwy a mwy o gyflogwyr yn defnyddio ein gwasanaethau i hyrwyddo eu cyfleoedd i raddedigion yng Nghymru. Yn 2021 gwelsom gwmnïau fel Trafnidiaeth Cymru, The Celtic Collection, a Q5 yn hysbysebu eu swyddi ar ein platfform. Gallwch ddod o hyd i restr lawn o'r sefydliadau anhygoel sydd wedi partneru â ni yma.

Myfyrwyr a graddedigion yn defnyddio’r platfform: Mae hefyd wedi bod yn wych gweld niferoedd cynyddol o fyfyrwyr a graddedigion yn defnyddio gwasanaethau Darogan i archwilio’r cyfoeth o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael yng Nghymru. Mae bob amser yn foment arbennig i ni pan fyddwn yn clywed hanesion gan fyfyrwyr a graddedigion diweddar sydd wedi dod o hyd i'w rôl nesaf trwy ddefnyddio Darogan. Os ydych chi'n fyfyriwr neu wedi graddio ac yn chwilio am gyfleoedd gyrfa yng Nghymru, ewch i'r hysbysfwrdd swyddi a chofrestrwch ar gyfer yr adran aelodau.

Presenoldeb Cyfryngau Cymdeithasol yn cynyddu: Mae ein presenoldeb wedi tyfu ar draws ein holl lwyfannau yn 2021, gyda channoedd o ddilynwyr ar draws ein prif lwyfannau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ein dilyn ar Twitter, Facebook, LinkedIn, ac Instagram i gael y newyddion a'r diweddariadau diweddaraf.

Digwyddiadau: Fe wnaethom hefyd gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, yn arbennig gyda chymdeithasau myfyrwyr – gan gynnwys Cymdeithasau Cymraeg Rhydychen, UCL a Warwick. Roeddem wrth ein bodd yn clywed am eich profiadau o geisio dod o hyd i rolau yng Nghymru a sut y gallem helpu. Fe wnaethom hefyd gynnal digwyddiad ar gyfer Wythnos Cymru yn Llundain, gan ddod ag arbenigwyr ar yr economi i raddedigion o Acorn Recruitment, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Admiral at ei gilydd i drafod y ‘brain drain’.

Gwelliannau i’r wefan: Os nad ydych wedi ymweld â’r wefan ers tro, mae’n werth gwneud hynny nawr. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae'r wefan wedi gwella'n sylweddol, gyda mwy o ddatblygiadau ar y ffordd gan gynnwys ein bwrdd swyddi. Rydym wedi ymrwymo i wneud y profiad o ddod o hyd i rolau graddedigion yng Nghymru mor ddidrafferth â phosibl.

Enwebai Gwobr Busnes Newydd Cymru: Un o uchafbwyntiau eleni oedd cael ein henwebu ar gyfer Gwobr Busnes Newydd Cymru, o dan y categori Seren Newydd. Braint oedd cael y gydnabyddiaeth hon am ein gwaith, a dysgu am yr entrepreneuriaeth anhygoel sy’n digwydd yng Nghymru.

Gwneud Penawdau: Rydym yn falch iawn ein bod ni wedi parhau i gael sylw yn y cyfryngau Cymraeg drwy gydol 2021, gan gynnwys proffiliau o Darogan yn Golwg a’n sylwadau ar strategaeth Llywodraeth Cymru ar ddraen yr ymennydd, fel yr adroddwyd gan y BBC a The National Wales.

Wrth edrych ymlaen at y misoedd i ddod, mae gennym gynlluniau mawr am ddyfodol Darogan. Rydym yn awyddus i barhau i adeiladu ein rhwydwaith ac adeiladu'r busnes - a dim ond gyda'ch help chi y gallwn ni wneud hynny. Cysylltwch â ni os hoffech gael unrhyw beth arall o'n gwasanaeth ac i weld sut y gallwn eich helpu i ddod o hyd i'ch rôl ddelfrydol chi yng Nghymru.