Support for ARFOR employers / Cefnogaeth i gyflogwyr ARFOR

Owain James

If you are an employer in Carmarthenshire, Ceredigion, Gwynedd and the Isle of Anglesey, take advantage of our fully-funded support to help you to find great graduate talent!

Our successful bid for the ARFOR challenge fund means that we are offering employers in the region a comprehensive package of support to raise awareness about their roles for students and graduates, with a particular focus on reaching students who are based outside of Wales.

Interested? Get in touch by emailing owain.james@darogantalent.cymru or contact us through the website.

Our support

Over the next 12 months we will promote roles in Carmarthenshire, Ceredigion, Gwynedd and the Isle of Anglesey on our website completely free of charge.

But we are backing this up with in person events.

In February and March 2024 we will be heading out to eight locations in England (where high rates of students from Carmarthenshire, Ceredigion, Gwynedd and the Isle of Anglesey attend) to promote the region and directly connect students with employment opportunities.

We will be heading to:

 • Manchester
 • Liverpool
 • Chester
 • Harper Adams
 • Birmingham
 • Bath
 • Bristol
 • London

We want to promote organisations and opportunities in the region during these events - but we also want to invite employers from the region to come along with us and meet students directly. Refreshments will be provided and it will be a great opportunity to network with students and recent graduates.

Over summer, we will be running four large events in Wales in each of the four counties, with the aim of reaching students who are usually studying outside of the region, but who are back in the area over summer. There will be guest speakers, food and drink provided, break out sessions and a chance for local employers to exhibit their opportunities to a new student audience

Details of the events:

 • 19 June 2024 - Carmarthen (University of Wales Trinity Saint David)
 • 26 June 2024 - Aberystwyth (Aberystwyth University)
 • 2 July 2024 - Bangor (Bangor University)
 • 3 July 2024 - Gaerwen (M-Sparc)

If you are interested in attending some these events, or simply want to promote your opportunities in either Carmarthenshire, Ceredigion, Gwynedd and the Isle of Anglesey through us, please get in touch.

Email owain.james@darogantalent.cymru or contact us through the website.

If you are an employer in Carmarthenshire, Ceredigion, Gwynedd and the Isle of Anglesey, take advantage of our fully-funded support to help you to find great graduate talent!

Our successful bid for the ARFOR challenge fund means that we are offering employers in the region a comprehensive package of support to raise awareness about their roles for students and graduates, with a particular focus on reaching students who are based outside of Wales.

Interested? Get in touch by emailing owain.james@darogantalent.cymru or contact us through the website.

Our support

Over the next 12 months we will promote roles in Carmarthenshire, Ceredigion, Gwynedd and the Isle of Anglesey on our website completely free of charge.

But we are backing this up with in person events.

In February and March 2024 we will be heading out to eight locations in England (where high rates of students from Carmarthenshire, Ceredigion, Gwynedd and the Isle of Anglesey attend) to promote the region and directly connect students with employment opportunities.

We will be heading to:

 • Manchester
 • Liverpool
 • Chester
 • Harper Adams
 • Birmingham
 • Bath
 • Bristol
 • London

We want to promote organisations and opportunities in the region during these events - but we also want to invite employers from the region to come along with us and meet students directly. Refreshments will be provided and it will be a great opportunity to network with students and recent graduates.

Over summer, we will be running four large events in Wales in each of the four counties, with the aim of reaching students who are usually studying outside of the region, but who are back in the area over summer. There will be guest speakers, food and drink provided, break out sessions and a chance for local employers to exhibit their opportunities to a new student audience

Details of the events:

 • 19 June 2024 - Carmarthen (University of Wales Trinity Saint David)
 • 26 June 2024 - Aberystwyth (Aberystwyth University)
 • 2 July 2024 - Bangor (Bangor University)
 • 3 July 2024 - Gaerwen (M-Sparc)

If you are interested in attending some these events, or simply want to promote your opportunities in either Carmarthenshire, Ceredigion, Gwynedd and the Isle of Anglesey through us, please get in touch.

Email owain.james@darogantalent.cymru or contact us through the website.

Os ydych yn gyflogwr yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn, manteisiwch ar ein cefnogaeth wedi’i ariannu’n llawn i’ch helpu i ddod o hyd i raddedigion dawnus!

Mae ein cais llwyddiannus ar gyfer cronfa her ARFOR yn golygu ein bod yn cynnig pecyn cymorth cynhwysfawr i gyflogwyr yn y rhanbarth i godi ymwybyddiaeth o’u rolau ar gyfer myfyrwyr a graddedigion, gyda ffocws penodol ar gyrraedd myfyrwyr sydd wedi’u lleoli y tu allan i Gymru.

O ddiddordeb? Cysylltwch drwy e-bostio owain.james@darogantalent.cymru neu cysylltwch drwy'r wefan.

Ein cefnogaeth

Dros y 12 mis nesaf byddwn yn hyrwyddo rolau yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn ar ein gwefan yn rhad ac am ddim.

Ond rydym yn ategu i'r gwaith hwn trwy ddigwyddiadau mewn person.

Ym mis Chwefror a Mawrth 2024 byddwn yn mynd allan i wyth lleoliad yn Lloegr (lle mae cyfraddau uchel o fyfyrwyr o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn yn mynychu) i hyrwyddo’r rhanbarth a chysylltu myfyrwyr yn uniongyrchol â chyfleoedd cyflogaeth.

Byddwn yn mynd i:

 • Manceinion
 • Lerpwl
 • Caer
 • Harper Adams
 • Birmingham
 • Caerfaddon
 • Bryste
 • Llundain

Rydym am hyrwyddo sefydliadau a chyfleoedd yn y rhanbarth yn ystod y digwyddiadau hyn - ond rydym hefyd am wahodd cyflogwyr o'r rhanbarth i ddod draw gyda ni a chwrdd â myfyrwyr yn uniongyrchol. Darperir lluniaeth a bydd yn gyfle gwych i rwydweithio gyda myfyrwyr a graddedigion diweddar.

Dros yr haf, byddwn yn cynnal pedwar digwyddiad mawr yng Nghymru ym mhob un o’r pedair sir, gyda’r nod o gyrraedd myfyrwyr sydd fel arfer yn astudio y tu allan i’r rhanbarth, ond sydd yn ôl yn yr ardal dros yr haf. Bydd siaradwyr gwadd, bwyd a diod yn cael eu darparu, sesiynau arbennig a chyfle i gyflogwyr lleol arddangos eu cyfleoedd i gynulleidfa newydd o fyfyrwyr

Manylion y digwyddiadau:

 • 19 Mehefin 2024 - Caerfyrddin (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)
 • 26 Mehefin 2024 - Aberystwyth (Prifysgol Aberystwyth Prifysgol)
 • 2 Gorffennaf 2024 - Bangor (Prifysgol Bangor)
 • 3 Gorffennaf 2024 - Gaerwen (M-Sparc)

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu rhai o'r digwyddiadau hyn, neu'n syml eisiau hyrwyddo'ch cyfleoedd naill ai yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn trwom ni, plis cysylltwch.

E-bostiwch owain.james@darogantalent.cymru neu cysylltwch drwy'r wefan.