Menter a Busnes

Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin, Llanrwst, Meifod ac Ynys Môn
Cefnogi busnesau / Supporting businesses

Menter a Busnes is an independent, not for profit company that supports individuals, businesses and organisations in Wales to start and develop their business. We also provide consultancy services on economic development issues in Wales and beyond. We have dedicated staff and our focus is on providing services of the highest standard.  The workforce has 130 members of staff who are located across 5 offices across Wales as well as some working from home.


Here are our current programmes:


Animal Health Services

Arfor: Llwyddo'n Lleol

Arwain DGC

Cywain

EIP Wales

Farming Connect

Food & Drink Skills Wales

Healthy Bee Academy

Total Food Marketing

Mae Menter a Busnes yn gwmni annibynnol, nid er elw, sy’n cefnogi unigolion, busnesau a sefydliadau yng Nghymru i ddechrau a datblygu eu busnesau. Rydym ni hefyd yn darparu gwasanaethau ymgynghorol yn ymwneud â materion datblygu economaidd yng Nghymru a thu hwnt. Mae gennym ni staff ymroddgar a’n blaenoriaeth yw darparu gwasanaethau o’r safon uchaf posib.  Mae’r gweithlu yn cwmpasu 130 o staff sydd wedi eu lleoli ar draws 5 swyddfa ar draws Cymru a rhai sydd yn gweithio o adref.


Dyma ein rhaglennu cyfredol:


Academi Gwenyn Iach

Arfor: Llwyddo'n Lleol Arwain DGC Cyswllt Ffermio

Cywain

EIP Wales

Gwasanaethau Iechyd Anifeiliaid

Marchnata Bwyd Cyfan Sgiliau Bwyd a Diod Cymru

Get in touch

Visit Website
View latest jobs