YGC – Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

Caernarfon / Gwynedd
Llywodraeth Leol / Local Authority

At YGC we take pride in ensuring that we offer a professional and quality service to our clients and customers.  Our experienced organisation offers quality service across many different sectors from Civil Engineering, Environmental and Building Design.


Our dynamic team comprised of experienced and bilingual professionals are highly skilled in project management for all phases of a project from inception through to completion. Our skills and expertise include contract practice and administration, stakeholder engagement, procurement and tendering, programming and planning, project administration and value, cost and risk management.


We also excel in technical skills to challenge the work of other designers, allowing us to undertake the role of Client representative thereby facilitating efficient, effective and seamless project management.


What sets us apart is our collaborative way of working regionally and delivering locally. A trusted partner to our clients, we assemble multi-disciplinary teams of engineers, planners, architects, landscape architects and environmental specialists, as well as cost consultants, project and program managers dedicated to finding the most innovative and appropriate solutions to create, enhance and sustain the region's built, natural and social environments.


Our services include: -

 • Water and Environment
 • Building Design and Property Surveying
 • Infrastructure and Transport Design – Roads, Structures and Geo-technical
 • Management Systems
 • Quantity Surveyors and Cost Consultancy
 • CCTV Drain Surveys and Mapping

With an annual turnover approaching £8.5m and around 120 of dedicated professionals, YGC stand tall as a leading civil engineering consultancy in the north and mid Wales. We are committed to consistently deliver a quality service to the region, the results of which bring social and economic prosperity to all.

Yn YGC rydym yn ymfalchïo mewn sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaeth proffesiynol ac o ansawdd i'n cleientiaid a'n cwsmeriaid.  Mae ein sefydliad profiadol yn cynnig gwasanaeth o safon ar draws llawer o wahanol sectorau o Beirianneg Sifil, Dylunio Amgylcheddol ac Adeiladu.

Mae ein tîm deinamig sy'n cynnwys gweithwyr proffesiynol profiadol medrus a dwyieithog mewn rheoli prosiectau ar gyfer pob cam o brosiect o'r cychwyn i'r diwedd. Mae ein sgiliau a'n harbenigedd yn cynnwys ymarfer a gweinyddu contractau, ymgysylltu â rhanddeiliaid, caffael a thendro, rhaglennu a chynllunio, gweinyddu a gwerth prosiectau, rheoli costau a risg.

Rydym hefyd yn rhagori mewn sgiliau technegol i herio gwaith dylunwyr eraill, gan ein galluogi i ymgymryd â rôl cynrychiolydd Cleientiaid a thrwy hynny hwyluso rheoli prosiectau effeithlon, effeithiol a di-dor.

Yr hyn sy'n ein gosod ar wahân yw ein ffordd gydweithredol o weithio'n rhanbarthol a chyflawni'n lleol. Yn bartner dibynadwy i'n cleientiaid, rydym yn ymgynnull timau amlddisgyblaethol o beirianwyr, cynllunwyr, penseiri, penseiri tirwedd ac arbenigwyr amgylcheddol, yn ogystal ag ymgynghorwyr cost, rheolwyr prosiectau a rhaglenni sy'n ymroddedig i ddod o hyd i'r atebion mwyaf arloesol a phriodol i greu, gwella a chynnal amgylcheddau adeiledig, naturiol a chymdeithasol y rhanbarth.

Mae ein gwasanaethau'n cynnwys: -

 • Ymgynghoriaeth Amgylcheddol
 • Llifogydd ac Arfordirol (RRLEA)
 • Dylunio Adeiladau ac Arolygu Eiddo
 • Dylunio Isadeiledd a Thrafnidiaeth - Ffyrdd, Strwythurau â Geo-dechnegol
 • Systemau Rheoli
 • Syrfewyr Meintiau ac Ymgynghoriaeth Costau

Gyda throsiant blynyddol yn agosáu at £8.5m a thua 120 o weithwyr proffesiynol ymroddedig, mae YGC yn sefyll yn uchel fel ymgynghoriaeth peirianneg sifil flaenllaw yng ngogledd a chanolbarth Cymru. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o ansawdd yn gyson i'r rhanbarth, y mae ei ganlyniadau yn dod â ffyniant cymdeithasol ac economaidd i bawb.

Get in touch

Visit Website
View latest jobs